Ändringar i gemensamma stadgar för placeringsfonder som Nordea Funds Ab förvaltar

Hänvisningarna till de avvecklade Kapitalgaranti-fonderna har slopats i 11 och 13 § i de gemensamma stadgarna. Dessutom har det i stadgarna införts en ny 20 § om ersättning. Detta beror på de nya kraven i lagen om placeringsfonder enligt vilka det i placeringsfondens stadgar ska nämnas att en betydande andel av lönens och ersättningens rörliga delar, för de personer som är anställda i fondbolaget på vilka bolagets ersättningspolicy ska tillämpas i enlighet med lagen om placeringsfonder, ska betalas i form av andelar i placeringsfonden i fråga eller motsvarande andra finansiella instrument med lika effektiva incitament som fondandelarna. Dessutom har tekniska ändringar gjorts i numreringen av stadgarna.

Finansinspektionen har fastställt stadgeändringarna 25.11.2016 och de träder i kraft 1.1.2017. Ändringen kräver inga åtgärder av andelsägarna.

Nordea Funds Ab
Styrelsen