Ändringar av stadgarna för fonder som Nordea Funds Ab förvaltar

I de fondspecifika stadgarna har införts en ny 20 § om ersättning. Detta beror på de nya kraven i lagen om placeringsfonder enligt vilka det i placeringsfondens stadgar ska nämnas att en betydande andel av lönens och ersättningens rörliga delar, för de personer som är anställda i fondbolaget på vilka bolagets ersättningspolicy ska tillämpas i enlighet med lagen om placeringsfonder, ska betalas i form av andelar i placeringsfonden i fråga eller motsvarande andra finansiella instrument med lika effektiva incitament som fondandelarna. Dessutom har tekniska ändringar gjorts i numreringen av stadgarna.


Förändringen gäller följande placeringsfonder:

Nordea lndien
Nordea Kina
Nordea Private Banking Kort Obligasjon
Nordea Private Banking Likviditet
Nordea Private Banking Obligasjon


I de fondspecifika stadgarna för specialplaceringsfonder och placeringsfonder har gjorts en förändring som gäller platsen där uppdrag att teckna och lösa in fondandelar tas emot. Förändringen i fondernas stadgar har samband med att Nordea Bank Finland Abp har fusionerats med Nordea Bank AB (publ), vilket leder till att uppdrag om att teckna och att lösa in fondandelar tas emot efter att fusionen utförts i de Nordea Bank AB (publ) filialer i Finland som erbjuder investeringstjänster istället för Nordea Bank Finland Abp som tidigare nämnts i stadgarna. Uppdrag tas emot även i Nordea Investment Management AB filialen i Finland såsom förut.

Förändringen gäller specialplaceringsfonderna Nordea Aktieportfölj och Nordea Private Banking Focus Nordic samt följande placeringsfonder:

Nordea Corporate Bond
Nordea Euro Midi Ränta
Nordea Euro Obligation
Nordea Euro Företagslån Plus
Nordea Småföretag Europa
Nordea Europa
Nordea Europa lndexfond
Nordea European New Frontiers
Nordea lndien
Nordea Östeuropa
Nordea Japan
Nordea Fjärran Östern
Nordea Tillväxtregion Ränta
Nordea Tillväxtregion Aktie
Nordea Kina
Nordea Ränteavkastning
Nordea Ränta
Nordea Kort Ränta
Nordea Global
Nordea Global Indexfond
Nordea Global Dividend
Nordea Småbolagsfond Norden
Nordea Nordamerika
Nordea Nordiska Länder
Nordea Premium Kapitalförvaltning Global Tillväxt
Nordea Premium Kapitalförvaltning Global Balanserad
Nordea Premium Kapitalförvaltning Global Måttlig
Nordea Premium Kapitalförvaltning Tillväxt
Nordea Premium Kapitalförvaltning Balanserad
Nordea Premium Kapitalförvaltning Måttlig
Nordea Premium Kapitalförvaltning Försiktig
Nordea Private Banking Equity Core
Nordea Private Banking Equity Opportunities
Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities
Nordea Private Banking Focus Ränta
Nordea Private Banking Kort Obligasjon
Nordea Private Banking Likviditet
Nordea Private Banking Obligasjon
Nordea Pro Euro Obligation
Nordea Pro Europa
Nordea Pro Stable Return
Nordea Pro Finland
Nordea Finland
Nordea Finland Indexfond
Nordea Småbolagsfond Finland
Nordea Spara 10
Nordea Spara 25
Nordea Spara 50
Nordea Spara 75
Nordea Spara Ränta
Nordea Stabil Avkastning
Nordea Statsobligation AAA
Nordea Ryssland
Nordea Företagslån Plus
Nordea Plan Konservativ


Förändringen i placeringsfondernas stadgar specificerar användningsområdet för de derivatinstrument som avses i 2 § i de fondspecifika stadgarna så att stadgarna nämner kreditderivat.

Förändringen gäller följande placeringsfonder:

Nordea Corporate Bond
Nordea Euro Midi Ränta
Nordea Euro Obligation
Nordea Euro Företagslån Plus
Nordea Tillväxtregion Ränta
Nordea Ränteavkastning
Nordea Ränta
Nordea Kort Ränta
Nordea Norsk Kredittobligasjon
Nordea Plan Konservativ
Nordea Premium Kapitalfrörvaltning Tillväxt
Nordea Premium Kapitalförvaltning Balanserad
Nordea Premium Kapitalförvaltning Måttlig
Nordea Premium Kapitalförvaltning Försiktig
Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities
Nordea Private Banking Focus Ränta
Nordea Pro Euro Obligation
Nordea Pro Stable Return
Nordea lnstitutionell Kortränta
Nordea Stratega Ränta
Nordea Realränta
Nordea Spara 10
Nordea Spara 25
Nordea Spara 50
Nordea Spara 75
Nordea Spara Ränta
Nordea Statsobligation AAA
Nordea Företagslån Plus

Ytterligare information

Finansinspektionen har 25.1.2017 fastställt de ändringar i stadgarna som berör placeringsfonder. Förändringarna träder i kraft 9.3.2017. Ikraftträdelsen av stadgeändringarna kräver inga åtgärder av andelsägarna.

Ring Nordea Kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–20 eller besök www.nordea.fi/fonderÖppnas i nytt fönster eller något av Nordeas kontor som tillhandahåller placeringstjänster för att få Nordeafondernas stadgar, faktablad, provisioner och övriga tilläggsuppgifter.


Nordea Funds Ab

Styrelsen