Räntor

På denna sida finns information om de vanligaste räntorna i Nordea.

Nordea Prime

Nordea Prime

Nordea Prime

Nordea Prime-räntan0,80 %

 • Nordea Prime-räntan är främst avsedd som referensränta för privatkundernas långfristiga lån (exempelvis bostadslån) samt för långfristiga depositioner
 • Nordea Prime-räntan följer marknadsräntorna i lugn takt, men erbjuder dock en stabilare ränteutveckling
 • ändringar av räntan meddelas på tidningarnas räntesidor minst 14 dagar innan ändringen träder i kraft. Nordea meddelar också ränteändringen i kontoutdrag
 • på värdet inverkar den nuvarande nivån för korta och långa marknadsräntor samt ränteförväntningarna, inflationsutsikterna och de allmänna synpunkterna gällande den ekonomiska utvecklingen  
 • nivån på räntan fastställs av Nordea Bank Abp
Nordea Prime -räntans historiauppgifter

Nordea BruksRänta

Nordea BruksRänta0,75 %

 • Nordea BruksRänta är främst avsedd som referensränta för privatkunders BruksKonto.
 • Nordea BruksRänta är Nordeas egen referensränta som man strävar efter att hålla relativt stabil: små ränteändringar på marknaden inverkar inte på dess värde.
 • Ändringar av räntan meddelas minst 14 dagar innan ändringen träder i kraft på dagstidningars räntesidor.
 • BruksRäntans värde påverkas av marknadsräntornas utveckling, bankens behov av upplåning och konkurrenssituationen på depositionsmarknaden.
 • Nivån på räntan fastställs av Nordea Bank Abp.

Euribor

Euribor är referensräntan för penningmarknaden inom euroområdet och en förkortning av Euro Interbank Offered Rate. Euriborräntorna baserar sig på utlåningsräntorna bankerna emellan på de internationella penningmarknaderna.

Euriborräntorna uträknas dagligen kl. 12.00 finländsk tid för ränteperioder på 1 vecka, 2 och 3 veckor samt 1-12 månader. Den s.k. euribor-panelen omfattar för tillfället 23. Euriborräntorna uträknas på basis av noteringarna i de banker som sitter i panelen. Högsta och lägsta 15 % av dessa bankers noteringar lämnas obeaktade och för de övriga offentliggörs ett ovägt medelvärde. Euribor ges med tre decimaler.

Euriborräntorna noterades för första gången 30.12.1998 med valuteringsdagen 4.1.1999. Ränteberäkningen för penningmarknaden inom euroområdet sker enligt verkliga dagar/360 dagar per år. Heliborräntor noteras inte längre i Finland. På dem tillämpades ränteberäkningspraxisen verkliga dagar/ 365 dagar per år. För att innehållet i gamla avtal inte ska ändras på grund av den ändrande ränteberäkningspraxisen ersatte Euribor/365 den gamla heliborräntan. Noteringen av räntan Euribor/365 som nu tillämpats på gamla krediter med heliborränta upphör 3.12.2018 och referensräntan på krediter vars referensränta avtalsenligt är heliborränta beräknas i fortsättningen utgående from euriborräntorna enligt formeln: Euribor x 365/360. 

Du får dagligen euriborräntornas värden på Finlands BanksÖppnas i nytt fönster Internetsida

Fasta räntorna

Lånens fasta räntor fastställs enligt lånetiden utgående från räntenivån på penning- och kapitalmarknaden vid tidpunkten i fråga. Räntorna kan vara fasta under hela lånetiden eller under en kortare, separat avtalad period. Fasta räntor används såväl för privatkundernas bostadslån som i finansieringen av företag.

Fasta räntor för bostadslån

Du kan vänja vanlig fast ränta för ditt bostadslån.

Vanlig fast ränta

En vanlig fast ränta kan du välja för 3, 5, 10 eller 15 år. Om lånetiden är längre än så blir räntan Nordea Prime + marginal efter den fasta perioden. När ditt lån har fast ränta vet du på förhand vilka dina ränteutgifter är under perioden med fast ränta.

Om du har en vanlig fast ränta betalar du en ersättning för förtida återbetalning av lånet till banken om räntan på ett motsvarande nytt lån är lägre än räntan på ditt lån. Du får inte heller någon ersättning även om räntan på ett motsvarande nytt lån skulle vara högre än på ditt lån.

Flexibel fast ränta

Du kan också välja en flexibel fast ränta på 15 år. Lånetiden är då 30 år och efter den fasta perioden blir räntan Nordea Prime + marginal.

Den flexibla fasta räntan avviker från den vanliga fasta räntan i fråga om förtida återbetalning av lånet. Du kan återbetala ditt lån när du vill och behöver inte betala någon ersättning till banken. I vissa fall betalar banken till och med en ersättning till dig för förtida återbetalning av lånet. Dessa egenskaper gör att den flexibla fasta räntan är något dyrare än en vanlig fast ränta.

Ränta på tidsbundet placeringskonto

Räntan fastställs utgående från placeringstid och placerat belopp.

Ränta på dagligkonto

Räntan kan enligt kontovillkoren ändras då det meddelas kunderna minst två månader på förhand. Nordea Bank Abp bestämmer om ändringen. 

Avista referensräntorna

Nordea Avista-referensränta är en overnightränta för penningmarknadsaffärer noterad av Nordea.

 • Den fastställs dagligen utgående från overnighträntan på penningmarknaden och Nordeas återfinansieringsläge
 • Räntan noteras både för euro och huvudvalutorna, separat för krediter och depositioner

Nordea Avista-referensränta används som referensränta för checkkonton.
Nordea Avista-valutaränta används på motsvarande sätt som referensränta för valutakonton.