12 månaders euriborränta, Nordea Prime och andra referensräntor

Referensräntor kan ibland vara invecklade och svåra att förstå. På denna sida har vi samlat information om Nordeas vanligaste räntor. Många bolånekunder är särskilt intresserade av 12 månaders euriborränta som är den vanligaste räntan på bostadslån i Finland. Läs mer om Nordeas övriga räntealternativ.

12 månaders euriborränta – den vanligaste referensräntan på bostadslån

Euriborränta är en gemensam referensränta för penningmarknaderna i eurozonen. Namnet på räntan är en förkortning av de engelska orden Euro Interbank Offered Rate.

Många finländare är särskilt intresserade av 12 månaders euriborränta som är den vanligaste referensräntan på bostadslån i Finland. Räntan på bostadslån som bundits till 12 månaders euriborränta justeras med 12 månaders intervall, dvs. en gång om året. Därför är räntan på ditt lån mer förutsebar och du vet alltid räntan på ditt lån för ett år i sänder. Den totala räntan (referensränta + marginal) för låneavtalet du ingått ändras under lånetiden enligt referensräntans växlingar.

Euriborräntorna administreras av European Money Markets Institute (EMMI). Euriborräntorna beräknas för de ränteperioder som EMMI fastställer och publiceras med tre decimalers noggrannhet varje noteringsdag ungefär kl. 12.00 finsk tid.

Euriborräntorna noterades för första gången 30.12.1998 för valutadagen 4.1.1999. Ränteberäkningspraxisen på penningmarknaden i eurozonen är verkliga dagar/360 dagar per år. På heliborräntor tillämpades verkliga dagar/365 dagar per år som ränteberäkningspraxis men de noteras inte längre i Finland. För att innehållet i gamla avtal inte ska ändras på grund av den ändrade ränteberäkningspraxisen ersatte Euribor/365 den gamla heliborräntan. Referensräntan Euribor/365 härleds från euriborräntorna och noteras som en separat referensränta. Man slutade notera Euribor/365 separat 31.3.2019. Därefter har referensräntan på de krediter där heliborränta avtalats som referensränta beräknats utifrån euriborräntorna enligt formeln euribor x 365/360.

Du kan kontrollera de dagliga värdena på euriborräntorna på webbplatsen Finlands Bank – RäntorÖppnas i nytt fönster

Nordea Prime

Nordea Prime-räntan3,20 %

Nordea Prime används främst som referensränta på privatkundernas långfristiga lån (t.ex. bostadslån) och insättningar.

  • Nordea Prime följer marknadsräntorna med ett litet dröjsmål, men erbjuder ändå en stabilare ränteutveckling.
  • Justeringar av räntan meddelas på dagstidningars räntesidor minst 14 dagar innan ändringen träder i kraft.
  • Värdet påverkas av den nuvarande nivån för korta och långa marknadsräntor samt ränteförväntningarna, inflationsutsikterna och de allmänna utvecklingsutsikterna för ekonomin.
  • nivån på räntan fastställs av Nordea Bank Abp

Historiska uppgifter om Nordea Prime

Nordea BruksRänta

Nordea BruksRänta1,50 %

Nordea BruksRänta är främst avsedd som referensränta för privatkunders BruksKontoPlus. Det är Nordeas egen referensränta som banken vill hålla relativt stabil; mycket små ränteändringar på marknaden inverkar inte på dess värde.

  • Justeringar av räntan meddelas på dagstidningars räntesidor minst 14 dagar innan ändringen träder i kraft.
  • BruksRäntans värde påverkas av marknadsräntornas utveckling, bankens behov av upplåning och konkurrenssituationen på insättningsmarknaden. 
  • Nivån på räntan fastställs av Nordea Bank Abp.

Fasta räntorna

Lånens fasta räntor fastställs enligt lånetiden utgående från räntenivån på penning- och kapitalmarknaden vid tidpunkten i fråga. Räntorna kan vara fasta under hela lånetiden eller under en kortare, separat avtalad period. Fasta räntor används såväl för privatkundernas bostadslån som i finansieringen av företag.

Fasta räntor för bostadslån

Du kan välja en vanlig fast ränta som ränta på ditt bostadslån.

Vanlig fast ränta

En vanlig fast ränta kan du välja för 3, 5, 10 eller 15 år. Om lånets återbetalningstid är längre än perioden med fast ränta tillämpas Nordea Prime + marginal som ränta efter den fasta perioden. När ditt lån har fast ränta vet du på förhand vilka dina ränteutgifter är under perioden med fast ränta.

Om du har en vanlig fast ränta betalar du en ersättning för förtida återbetalning av lånet till banken om räntan på ett motsvarande nytt lån är lägre än räntan på ditt lån. Du har inte rätt till en kompensation även om räntan på ett motsvarande nytt lån skulle vara högre än på ditt lån.

Ränta på tidsbundet placeringskonto

Räntan på ett tidsbundet placeringskonto fastställs utgående från placeringstid och placerat belopp. 

Ränta på dagligkonto

Nordea kan ändra räntan på dagligkonton, dvs. brukskonton, enligt kontovillkoren genom att meddela kunderna om ändringen minst två månader på förhand. Nordea Bank Abp bestämmer om ändringen. 

Avista-räntor

Referensräntan Nordea Avista är en overnight-ränta som noteras av Nordea Banks penningmarknadshandel.

  • Räntan fastställs dagligen enligt overnight-räntan på penningmarknaden och Nordeas likviditetsläge.
  • Räntan noteras för både euron och huvudvalutorna och separat för krediter och insättningar.
  • Referensräntan Nordea Avista används som referensränta på checkkonton och valutaräntan Nordea Avista som referensränta på valutakonton.