En närståendes död

Mitt i sorgen finns det också mycket som ska skötas

Mitt i sorgen har de anhöriga stora bekymmer – begravningen ska ordnas, dödsboets dagliga räkningar ska betalas, och förutom begravningen ska man även ta hand om den avlidnes kvarlåtenskap. En bouppteckning ska upprättas över kvarlåtenskapen inom tre månader efter dödsfallet. En bouppteckning är en förteckning över delägarna i dödsboet samt den avlidnes tillgångar och skulder. Ofta låter man en jurist eller annan expert förrätta bouppteckningen.

Det är bra om du har den avlidnes ämbetsbevis med dig då du besöker kontoret.

Anvisningar för den som sköter dödsboets ärenden

Nordea får uppgiften om dödsfallet från Befolkningsregistercentralen. De anhöriga gör dock klokt i att meddela banken så snart som möjligt. För bouppteckningen skickar vi ett avgiftsfritt saldointyg över den avlidnes egendom till delägarna.

Det är till fördel för alla delägare i boet att dokumenten som hör till dödsboet kontrolleras noga. Därför kontrolleras dokumenten centraliserat i Nordea. Vi ber er tillställa banken dödsboets dokument på en gång efter bouppteckningen.

Dödsboets bankärenden före bouppteckningen

Varje delägare i dödsboet kan betala dödsboets räkningar på Nordeas kontor. Konto- och betalningsrörelseavtal som kunden ingått under sin livstid, såsom avtal om automatisk betalningstjänst och direktdebiteringsfullmakter, gäller fortfarande.

Nordeas automat- och/eller betalkort samt parallellkort i den avlidnes namn kan inte längre användas. Vi har även återkallat dispositionsrättigheterna samt möjligheten att använda bankkoderna.

Observera när du ansöker om livförsäkringsersättning

Om den avlidne har haft en livförsäkring, skickar vi uppgiften om detta till dödsboets adress. Vänligen notera att försäkringsersättningar inte betalas automatiskt utan de ska ansökas om separat hos försäkringsbolaget. Här hittar du ansökan om ersättning och mer information om hur du kan söka.

Försäkringsersättning kan ansökas om redan före bouppteckningen. Som bilaga till ersättningsansökan behövs oftast en kopia av en släktutredning som skaffas för bouppteckningen. Försäkringsersättningen fördelas och betalas i enlighet med förmånstagarförordnandet.

Fullmakt

För att kunna sköta dödsboets bankärenden behöver man en specificerad fullmakt. Delägarna kan befullmäktiga en person att sköta dödsboets ärenden i banken med en specificerad fullmakt. Banken behöver en avvittrings- och/eller arvsskifteshandling som vunnit laga kraft för att kunna boka in de värdeandelar som delägarna fått vid arvsskifte på deras värdeandelskonton. En skifteshandling med laga kraft är också nödvändig, om säkerheterna som skiftats ska pantsättas.

Kontakta oss

Vi på Nordea anser att de anhöriga har så många praktiska saker att ta hand om när ett dödsfall inträffar att de inte behöver onödigt extra besvär. Därför vill vi att bankärendena ska löpa flexibelt och på ett sätt som du är van vid.

Ring Nordea Kundtjänst

0200 5000

Mer information får du på våra kontor

Med sökfunktionen

Näin hoidat pankki- ja raha-asiat Öppnas i nytt fönster

Tilien ja korttien sulkeminen, laskujen hoitaminen ja perunkirjoitus – kun omainen kuolee, on muutamat käytännön raha-asiat surusta huolimatta hoidettava aikailematta pois päiväjärjestyksestä.

Läs mer Öppnas i nytt fönster

5 asiantuntijan neuvoa: Kuolinpesän raha-asiat kuntoon Öppnas i nytt fönster

Raskas raha-asioiden taakka kevenee, kun suunnittelu on tehty kunnolla. Kuolinpesän osakkaiden kannattaa huomioida myös verotukseen liittyviä asioita päätöksiä tehtäessä.

Läs mer Öppnas i nytt fönster