Vi beklagar sorgen efter att din närstående har dött

Mitt i sorgen har de anhöriga många praktiska saker att göra – begravningen ska ordnas, en bouppteckning förberedas, bankärenden, räkningar och den avlidnes konton och tjänster ska skötas. Vi vill ge dig råd om dödsboets bankärenden.

Anmälan om en närståendes död till Nordea

Anmälan om en närståendes död går att göra genom att ringa Nordea Kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa) kl. mån–fre 8–18, via chatten eller på Nordeas verksamhetsställen. Nordea får uppgiften om dödsfallet också från Befolkningsregistercentralen. 

Bankärenden före bouppteckningen och förberedning av bouppteckningen

Konton och tjänster

Avtal om betaltjänster och direktbetalningar som den avlidne ingått förblir i kraft. I och med dödsfallet avslutas däremot den avlidnes e-fakturor i nätbankstjänsten, nätbankskoder, dispositionsrätter till kontona samt betal- och parallellkort. 

Dödsboets räkningar som förfaller kan betalas i Nordea:

  • med hjälp av dödsboets kostnadskonto, se närmare beskrivning nedan
  • per telefon i Nordea Kundtjänst eller krypterat via chatten efter identifiering med bankkoderna 

Före bouppteckningen kan en eller flera dödsbodelägare betala räkningar, göra en lista över innehållet i dödsboets bankfack och få uppgifter om de konton och tjänster den avlidne haft på dödsdagen och därefter. Att en person är dödsbodelägare fastställs utifrån den avlidnes ämbetsbevis som kan skickas elektroniskt till Nordea: nordea.fi/sv/omaposti. Välj Dödsboärenden som mottagare av meddelandet.

Vi skickar automatiskt ett avgiftsfritt saldointyg över den avlidnes bankkonton och krediter i Nordea till den avlidnes hemadress. I fråga om en eventuell änka eller änkling ska saldointyget beställas separat. Om den avlidne har haft en livförsäkring i Nordea skickas ett separat saldointyg över den. 

Dödsboets kostnadskonto

Med hjälp av kostnadskontot kan dödsboets räkningar betalas i en delägares eller annan dispositionsrättsinnehavares nätbank redan före bouppteckningen.  

Banken och alla de dödsbodelägare som man har kännedom om före bouppteckningen avtalar om kostnadskonto. För att öppna ett kostnadskonto ska dödsboet skicka banken minst den avlidnes ämbetsbevis och även andra dokument som det har kännedom om (t.ex. testamente) för att dödsbodelägarna ska kunna fastställas. Om dödsboet har fler än en delägare kan de andra delägarna befullmäktiga en annan att agera för deras räkning med en fullmakt för kostnadskontot. Till kostnadskontot kan man överföra högst 10 000 euro från dödsboets andra konton i Nordea, och detta belopp kan användas för att betala dödsboets räkningar.

Blanketter för att öppna kostnadskonto hittar du på den här sidan. Du kan skicka blanketterna elektroniskt på nordea.fi/sv/omaposti. Välj Dödsboärenden som mottagare av meddelandet.

Observera när du ansöker om livförsäkringsersättning

Livförsäkringsersättning ska sökas separat hos försäkringsbolaget och ansökan kan göras redan före bouppteckningen. Anvisningarna för ersättningsansökan hittar du på sidan nordea.fi/ersättningsansökan. Ersättningen utbetalas i enlighet med förmånstagarförordnandet för livförsäkringen. 

Bouppteckningen ska förrättas inom 3 månader från dödsfallet 

En bouppteckning är en förteckning över dödsbodelägarna samt den avlidnes tillgångar och skulder. Skattemyndigheten kan på ansökan bevilja en längre tidsfrist för förrättning av bouppteckningen. Ofta låter man en jurist eller annan expert förrätta bouppteckningen. 

Bouppteckningsinstrumentet jämte bilagorna skickas till Nordea

Bankerna har en lagstadgad skyldighet att känna sina kunder och veta vad de använder banktjänster till.  I fråga om dödsbon sköts det här utifrån bouppteckningsinstrumentet och bilagorna till det.

Dödsboet ska skicka Nordea en kopia av bouppteckningsinstrumentet jämte bilagorna samt fullmakterna av dödsbodelägarna. Handlingarna kan skickas elektroniskt via nordea.fi/sv/omaposti (välj Dödsboärenden som mottagare av meddelandet) eller per post som svarsförsändelse under adressen:

 

Nordea Bank Abp

Operations Finland / Estates

5001230-2101

00006 SVARSFÖRSÄNDELSE

 

Vi går igenom handlingarna inom ungefär en vecka. Vi skickar ett sms om detta till den som förvaltar boet. Vi meddelar då även eventuella brister i handlingarna.

Skötsel av bankärenden efter bouppteckningen 

Arvskiftet kan förrättas efter att Nordea har gått igenom de mottagna handlingarna och boförvaltaren har fått ett meddelande om ärendet. Delägarna kan befullmäktiga en person att sköta dödsboets bankärenden och arvskiftet med en specificerad fullmakt. Den avlidnes konto kan hållas i kraft för eventuell skatteåterbäring eller för att ett oskiftat dödsbo kan använda det.

Arvskifte

Den befullmäktigade personen kan sköta fördelningen av kontomedlen i Nordea och försäljningen av fond- och värdeandelar på verksamhetsstället eller per telefon i Nordea Kundtjänst 0200 5000. Den befullmäktigade ska identifiera sig med bankkoder. Det förutsätter att alla bodelägares handlingar och fullmakter ska ha levererats och att Nordea har gått igenom dem före arvskiftet.

Överföringen av fond- och värdeandelar till arvtagarnas värdeandelskonton kan skötas med könummer på Nordeas verksamhetsställen. Då behöver banken en avvittrings- och/eller arvskifteshandling i original som vunnit laga kraft. En skifteshandling med laga kraft är också nödvändig, om de säkerheter som fåtts vid arvskifte ska pantsättas.

Boutredningsman i dödsbo

Vid eventuella tvister om arvskifte kan tingsrätten på bodelägarens/bodelägarnas ansökan förordna dödsboet till förvaltning av en boutredningsman. Efter att beslutet om förordnandet av en boutredningsman har fattats sköter endast boutredningsmannen dödsboets ärenden.

Kontakta oss

Vi på Nordea anser att de anhöriga har så många praktiska saker att ta hand om när ett dödsfall inträffar att de inte behöver onödigt extra besvär. Därför vill vi att bankärendena ska löpa flexibelt och på ett sätt som du är van vid.

Ring Nordea Kundtjänst

0200 5000

Näin hoidat pankki- ja raha-asiat Öppnas i nytt fönster

Tilien ja korttien sulkeminen, laskujen hoitaminen ja perunkirjoitus – kun omainen kuolee, on muutamat käytännön raha-asiat surusta huolimatta hoidettava aikailematta pois päiväjärjestyksestä.

Läs mer Öppnas i nytt fönster

5 asiantuntijan neuvoa: Kuolinpesän raha-asiat kuntoon Öppnas i nytt fönster

Raskas raha-asioiden taakka kevenee, kun suunnittelu on tehty kunnolla. Kuolinpesän osakkaiden kannattaa huomioida myös verotukseen liittyviä asioita päätöksiä tehtäessä.

Läs mer Öppnas i nytt fönster