Bouppteckning och bouppteckningsinstrument

Vid bouppteckningstillfället upprättas ett bouppteckningsinstrument som är en förteckning över bl.a. dödsbodelägarna, den avlidnes tillgångar och skulder samt dödsboets skattedeklaration. Vi skickar uppgifterna om den avlidnes konton och andra avtal hos oss till dödsboets adress. Du behöver dem för bouppteckningen.

Bouppteckning

Bouppteckningen ska upprättas inom tre månader från att din närstående dött. Skattemyndigheten kan på ansökan bevilja en längre tidsfrist. Det går att låta en jurist upprätta bouppteckningen.

För att reda ut arvingarna för bouppteckningen behövs en oavbruten släktutredning av den avlidne från och med 15 års ålder.

Av bouppteckningsinstrumentet som upprättas vid bouppteckningstillfället ska framgå bland annat den avlidnes egendom och dödsboets skulder samt avdrag. Till exempel eventuellt testamente och äktenskapsförord ska bifogas till bouppteckningsinstrumentet. 

Konton, bankfack och övrig förmögenhet

För bouppteckningsinstrumentet behöver du uppgifterna om den avlidnes konton i Nordea och annan förmögenhet. Vi skickar dessa uppgifter automatiskt till den avlidnes sista hemadress. Saldointyget för den efterlevande maken ska begäras separat. Be vid behov om saldointyg också från andra banker där din närstående var kund.  

Du behöver även uppgifterna om den egendom och de dokument som finns i den avlidnes bankfack. Boka en tid på kontoret för att inventera innehållet i bankfacket. Vår personal hjälper dig med att göra upp listan. Boka tid genom att ringa Nordea Kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa). 

Fastställande av dödsbodelägarna

Vi är skyldiga att veta vilka som är delägarna i den avlidna kundens dödsbo. Vi fastställer delägarna utifrån bouppteckningsinstrumentet och bilagorna till det. Då utredningen av delägarna är klar meddelar vi boförvaltaren om att arvskiftet kan börja.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan på ansökan bekräfta att rätta personer har antecknats som dödsdelägare i bouppteckningsinstrumentet. Ansökan om bekräftelse kan i vissa situationer göra det enklare att sköta dödsboets ärenden. Läs mer på webbplatsen www.dvv.fi/svÖppnas i nytt fönster.

Dödsboets skulder

Dödsboets delägare är inte personligen ansvariga för skulder som uppstått medan den avlidne ännu levde eller efter att hen dött. Ett personligt skuldansvar kan uppstå endast i undantagsfall till exempel om bouppteckningen försummas.

I fråga om den avlidnes lån önskar vi att du kontaktar oss, i synnerhet om du har ett gemensamt lån med den avlidne. Vi hjälper dig att beakta den förändrade situationen och ger råd om hur du bäst går till väga. 

Kontakta oss

Om du har frågor om skötseln av dödsboets ärenden kan du ringa Nordea Kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa). Välj dödsbo i knappsatsen så kan du diskutera med en rådgivare som sköter dödsboärenden.

Upprättande av bouppteckning och arvskiftesinstrument för Premiumkunder:

  1. Nordea Kapitalförvaltnings jurist hjälper på ett onlinemöte eller kontoret eller så
  2. hjälper kundtjänsten dig att komma vidare.

Arvskifte och arvsskatt

Uppdelningen av egendomen i Nordea kan börja när vi har konstaterat dödsbodelägarna utifrån bouppteckningsinstrumentet.

Läs mer om arvskifte