Förenkling av den legala strukturen

Nordea har redan i 15 år varit en nordisk bank, och nu är det dags att även anpassa den legala strukturen till att motsvara bankens verksamhet.

Vår avsikt är att fusionera Nordeas dotterbanker i Finland, Norge och Danmark till det svenska moderbolaget. Detta är ett led i förenklingsprojektet som pågår i Nordeakoncernen. Avsikten är att förenkla bankens verksamhet och förbättra möjligheterna att skapa framtidens bank. Genom fusionen bildar Nordeas banker i Norden en stark organisation, vilket kunderna drar nytta av.

Nordea är starkt förankrad och närvarande i alla nordiska länder. Detta gäller även Finland där Nordea har mycket lokal verksamhet runt om i landet. Besluten fattas nära kunden på samma sätt som hittills.

Kunderna påverkas inte

Förenklingen är en juridisk åtgärd som inte påverkar kunderna. Banktjänsterna står oförändrade. Nordea har mycket lokal verksamhet runt om i Finland, och besluten fattas också i fortsättningen nära kunden på samma sätt som hittills.

Beloppet av insättningsgarantin ändras inte

Kundernas insättningsgaranti och skyddet från Ersättningsfonden för investerare övergår till att omfattas av svensk lag. Beloppet av insättningsgarantin är 100 000 euro även framöver.

Tidtabell

Nordeas aktieägare godkände fusionsplanerna vid årsstämman den 17 mars 2016. För att planerna ska kunna verkställas krävs ett positivt slutresultat av diskussionerna med myndigheterna. Målet är att genomföra ändringen senast i början av 2017.

Information

Alla kunder som har konto i Nordea informerades i våras om förenklingen av den legala strukturen. Från och med fusionen vid ingången av 2017 kommer Nordeas banktjänster i Finland att tillhandahållas av Nordea Bank AB (publ), filial i Finland. På hösten informeras kunderna om förändringen i nätbanken eller per brev. Frågor och svar 

Insättningsgarantin Investerarskyddet Banktillsyn Insättningsgarantin

Insättningsgarantin för Nordeas kunder övergår till att omfattas av svensk lag efter att den legala strukturen har förenklats. Beloppet av insättningsgarantin är 100 000 euro även framöver. Inom EU baserar sig bestämmelserna om insättningsgarantin på direktivet om insättningsgarantisystem.

Sverige genomförde EU:s nya direktiv om insättningsgaranti i juli 2016. Finland har genomfört det redan tidigare. I Sverige omfattar insättningsgarantin på 100 000 euro alla insättningar i banken, dvs. även insättningarna i alla nordiska filialer.

I Sverige ansvarar den centrala finansförvaltningen, Riksgälden, för det svenska insättningsgarantisystemet. Mer information om insättningsgarantisystemetÖppnas i nytt fönster.

EU-ländernas insättningsgarantimyndigheter samarbetar med varandra. Blir man tvungen att ta till insättningsgarantin ska den finska insättningsgarantimyndigheten på begäran av en svensk dito informera och betala ersättningar till de finska insättarna.

Den finska insättningsgarantin omfattar en särskild garanti för medel som erhålls vid bostadsbyte. Denna tidsbundna garanti gäller sex månader från att insättningen gjorts. Den täcker insättningarna till fullt belopp då insättaren visar att han eller hon har fått medlen vid försäljning av en bostad.

I Sverige infördes i juli 2016 en insättningsgaranti för medel för bostadsbyte som överstiger 100 000 euro. I Finland har en motsvarande garanti införts redan tidigare. Den svenska garantin är mer omfattande och gäller även många andra livssituationer där kunden kan ha exceptionellt mycket pengar på sitt konto. Utöver bostadsbyte avses med dessa situationer enligt svensk lag bland annat ersättningar för skador på bostad, äktenskapsskillnad eller arvskifte samt ersättningar i anslutning till att anställningsförhållandet upphör eller som hänför sig till sjukdom, invaliditet eller dödsfall. Den exceptionellt omfattande svenska insättningsgarantin gäller 12 månader från att insättningen gjorts.

I svensk lag har det maximala tilläggsbeloppet vid förstärkt insättningsgaranti begränsats till fem miljoner svenska kronor för den del som överstiger den normala insättningsgarantin (100 000 euro). Den svenska insättningsgarantimyndigheten kan dock godkänna en höjning av garantisumman om det maximala beloppet enligt lagen i bankens filialland är större än fem miljoner svenska kronor.

Riksgälden som är insättningsgarantimyndigheten i Sverige har på Nordeas ansökan i september 2016 fattat ett beslut om att insättarna vid Nordeas filial i Finland har rätt till en insättningsgaranti för medel för byte av bostad som motsvarar insättningsgarantin i den nationella lagstiftningen i Finland. Denna insättningsgaranti gäller till fullt belopp i sex månader från att insättningen har gjorts. Därefter tillämpas det på medel för byte av bostad den förstärkta insättningsgarantin enligt svensk lag (100 000 euro + 5 miljoner svenska kronor) som beskrivs ovan i ytterligare sex månader.

Frågor och svar om insättningsgarantin
Investerarskyddet

Investerarskyddet för Nordeas kunder övergår till att omfattas av svensk lag efter att den legala strukturen har förenklats.

Efter att investerarskyddet övergått till Sverige är den ersättning som betalas ut högst 250 000 svenska kronor vilket motsvarar 26 441 euro (kurs per 12.2.2016). Enligt bestämmelserna i Finland är beloppet av ersättningen från Ersättningsfonden för investerare högst 20 000 euro. Både det finska och det svenska systemet för investerarskydd grundar sig på EU:s direktiv. Sveriges centrala finansförvaltning, Riksgälden, ansvarar för insättningsgarantin Mer information om insättningsgarantin i SverigeÖppnas i nytt fönster

I Finland omfattar Ersättningsfonden för investerare likvida medel och finansiella instrument av de icke-professionella kunder som anlitat investerings- och förvaringstjänster. I Sverige omfattar skyddet alla kunder som anlitat investerings- och förvaringstjänster med undantag för finansiella institut.

Frågor och svar om investerarskyddet
Banktillsyn

Efter att förändringen har genomförts övergår huvudansvaret för tillsyn över Nordeas verksamhet i Finland till Finansinspektionen i Sverige. Finansinspektionen i Finland kommer att övervaka Nordeas verksamhet i många frågor även framöver antingen direkt eller i samarbete med de svenska tillsynsmyndigheterna. Finansinspektionen i Finland övervakar också efterlevnaden av de finska lagarna och Finansinspektionens föreskrifter i alla ärenden som gäller kundrelationer.

Finansinspektionen i FinlandÖppnas i nytt fönster

Finansinspektionen i SverigeÖppnas i nytt fönster

Frågor och svar