Valutatermin

En valutatermin är ett bra alternativ för att säkra av inkomster och utgifter i valuta. Valutaterminen låser kursen för en kommande valutaaffär och skyddar därigenom kassaflödet mot kursväxlingar.

Valutatermin Mer fakta Villkor Valutatermin

Valutaterminen låser den framtida valutakursen

En valutatermin är ett avtal om valutakursen för en kommande valutaaffär. I avtalet fastställs terminskursen, tidpunkten, de valutor som ska kö-pas och säljas samt det valutabelopp som ska växlas. Terminskursen kan vara högre eller lägre än dagens valutakurs, dvs. spotkursen. Termins-kursen bestäms utgående från spotkursen och räntedifferensen mellan valutorna.

Anmäl dig härÖppnas i nytt fönster (på finska) till en avgiftsfri webbkurs om hur du kartlägger valutakursrisker och utnyttjar terminer för att kontrollera riskerna!

Fördelar för företaget

  • Terminen ger fullt skydd mot ogynnsamma kursväxlingar
  • Kursen för en kommande valutaaffär och det eurobelopp som behövs för/fås från valutaaffären är kända på förhand

Viktigt i valutaterminer

  • Terminen ger fullt skydd mot ogynnsamma kursväxlingar, men å andra sidan kan man inte dra nytta av positiva kursrörelser.
Mer fakta

För skydd av intäkter och utgifter i valuta

Valutaterminen säkrar företagets lönsamhet mot valutakursväxlingar vid utrikeshandel.

Terminen låser kursen för kommande valutaaffärer. Terminskursen beräknas enligt terminspunkter som fastställs utifrån valutornas marknadskurs och valutaparets räntedifferens vid tidpunkten då avtalet ingås. Terminen ger fullt skydd mot ogynnsamma kursväxlingar, men å andra sidan kan man inte dra nytta av positiva kursrörelser.

I terminen avtalas på samma sätt som i vanliga valutaaffärer om vilken valuta som växlas, valutabeloppet och till vilken kurs valutan växlas. Terminen avviker från traditionella valutaaffärer endast i det avseendet att det är ett avtal om en framtida affär.
Inga transaktionskostnader tas ut för valutaterminen. Terminen är alltså en lösning för valutahantering utan kostnader där kunden avtalar om en kommande valutaaffär till en på förhand avtalad kurs.

På den internationella valutamarknaden noteras kontinuerligt uppdaterade kurser för olika långa terminer. Terminskursen avviker något från kur-sen för vanlig valutahandel på grund av räntedifferensen mellan valutorna.

Villkor

Villkor

Produkterna förutsätter att kunden har ett kundförhållande hos Nordea och ingår ett ramavtal om derivatkontrakt. Kontakta våra experter för ytterligare information. Vi hjälper gärna.