Företagets riskpolicy

Företagets riskpolicy är ett sätt att strukturera målen för hanteringen av marknadsrisker samt praktiska verksamhetsmodeller inklusive ansvars-fördelning och rapportering. Med policyn säkerställs att ledningen och organisationen är medvetna om den målbild företagets ägare och styrelse har, och att dessa får uppdaterad och relevant information om företagets risker och riskhantering.

Riskpolicyn ger också snabbare beslutsprocesser då alla parter vet vem som ansvarar för förberedelserna för beslutsfattandet och det egentliga beslutet samt vilken information som används som stöd för beslutet.

Nordeas experter hjälper sina kundföretag med att skräddarsy en riskpolicy för företaget. Processen för att fastställa policyn effektiviseras av en systematisk approach som testats i praktiken samt av en referensram som:

  • Identifierar och mäter marknadsrisker som hotar affärsverksamhetens mål
  • Fastställer målen för riskhanteringen
  • Innehåller en plan för hur företaget ska gardera sig mot risker
  • Fastställer ansvarsfördelningen och beslutsbefogenheterna
  • Säkerställer en rapportering som blickar både framåt och tillbaka i tiden

Förutom innehållsmässiga frågor beaktar en nutida policy även god förvaltningssed och en referensram för internrevision. En policy om mark-nadsriskerna – ränterisken, valutarisken och råvarurisken – är i allmänhet en del av en mer omfattande finansieringspolitik som företagets styrelse godkänt, och som tar ställning till exempelvis kapitalhantering och anskaffning av finansiering, hantering av kreditrisker och risker i anslutning till betalningsberedskap samt hantering av operativa kassaflöden och likviditet.

För koncerner som följer IFRS i bokslutsrapporterna är det också viktigt att den terminologi och rapportering om risker som används harmonise-ras med de uppgifter som krävs i årsredovisningen.

 

Aktuella produkter Aktuella produkter

Ränteswapavtal

Ränteswapavtalet binder låneräntan

Ränteswapavtalet passar en kund som på förhand vill veta räntekostnaderna för de kommande åren och skydda sig mot eventuella höjningar i räntenivån.

Räntetak

Ett effektivt skydd mot stigande räntor

Räntetak ger ett effektivt skydd mot stigande räntor, samtidigt som du fortfarande kan dra nytta av räntenedgång.

Skräddarsydda ränteskydd

Alternativa skydd för olika behov

Företagets ränterisk är utgångspunkt för ränteskyddet. Förutom traditionella räntetak och ränteswapavtal kan ränteskydd skräddarsys kundspecifikt.

Räntesäkring

 

Fluktuationer på räntemarknaden medför risk

Gardera dig mot risken med hjälp av olika skyddsprodukter.