Placeringsbevis

Placeringsbevis är kortfristiga placeringsobjekt som passar för företag och organisationer. Ett skuldebrev som banken emitterat. Placeringstiden är från en dag upp till ett år.

Placeringsbevis Avkastning Eksempel på avkastning Placeringsbevis

Företagets fördelar med placeringsbevis

  • Placering med låg risk
  • Passar för kassahantering när placeringstiden är kort
  • Placeringen kan säljas före förfallodagen
Avkastning

Avkastning och placeringsbelopp

Vid tidpunkten för placeringen avtalas när placeringsbevisets diskonteringsvärde dvs. placeringskapitalet debiteras kontot. På placeringsbevisets förfallodag inbe-talas på placerarens konto placeringens nominella värde, som innefattar det placerade kapitalet och räntan. Placeraren kan även sälja placeringsbeviset till banken före förfallodagen.
 
Minimiplaceringen är 150 000 euro och placeringsbeloppet kan höjas i poster om 10 000 euro. Placeringsbeviset består av värdeandelar, vilket innebär att företa-get eller samfundet behöver ett värdeandelskonto för placeringen.

Eksempel på avkastning

Avkastningen på förfallodagen utgörs av differensen mellan priset och det nominella värdet

Avkastningen på ett placeringsbevis som hålls ända till förfallodagen beräknas enligt differensen mellan anskaffningspriset och det nominella värdet. Om placeringen säljs före förfallodagen utgör avkastningen differensen mellan återförsäljningspriset och anskaffningspriset. Återförsäljningspriset erhålls genom diskontering av det nominella värdet på handelsdagen med den ränteprocent som noterats för ifrågavarande period på den nominella förfallodagen.

Exempel på hur avkastningen bildas

Företaget köper ett företags- eller kommuncertifikat eller placeringsbevis till ett nominellt värde om 200 000 euro. Placeringsinstrumentet gäller i 3 månader och avkastningen är 4 %*. För placeringen betalar placeraren 198 019,80 = 200 000/(1+ (0,0400 x 90/360)).

Exempel
Placeringsbelopp, diskonteringsvärde
198 019,80
Avkastning-%*4 %
Placeringstid
3 kk
Nominellt värde
200 000
Avkastning i euro
1 980,20

*Exempel på avkastningsnivå. Avkastningen förandras bl.a. med räntenivån.

Om placeraren behåller placeringsinstrumentet i 3 månader betalas på förfallodagen 200 000 euro. Avkastningen är 1 980,20 euro, dvs. företaget får 4 % ränta för 90 dagar på det placerade beloppet på 198 019,80 euro.

Om placeraren vill sälja placeringen före förfallodagen påverkas avkastningen för innehavstiden av den ränta som vid försäljningstillfället noterats för placeringens resterande tid. Uppgång i räntenivån minskar avkastningen och nedgång ökar avkastningen.