Företagscertifikat

Företagscertifikaten är kortfristiga placeringsobjekt som passar företag och organisationer. Ett företag eller en organisation kan inom företagscertifikatprogrammet emittera företagscertifikat och få flexibel kortfristig finansiering.

Företagscertifikat Avkastning Exempel på avkastning Företagscertifikat

Företagscertifikatet passar för placering av kassamedel

Vid tidpunkten för placeringen avtalas placeringskapitalet, placeringsperioden och räntan för företagscertifikatet. Placeringstiden är från en dag upp till ett år.

Företagets fördelar med företagscertifikat

  • Passar för kassahantering när placeringstiden är kort.
  • Vanligen bättre avkastning än i andra penningmarknadsplaceringar.
  • Placeringen kan säljas före förfallodagen.

Tänk på följande när du placerar

  • Produkten är behäftad med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga. Med det avses risken för att emittenten blir insolvent och inte kan ansvara för sina förbindelser. Placeraren kan till följd av emittentens insolvens förlora det placerade kapitalet samt den eventuella avkastningen på placeringen helt eller delvis.

 

Avkastning

Avkastning och placeringsbelopp 

Företagscertifikat avkastar vanligen bättre än placeringsbevis.  På företagscertifikatets förfallodag inbetalas på placerarens konto placeringens nominella värde, som innefattar det placerade kapitalet och räntan. Placeraren kan sälja certifikatet till banken också före förfallodagen.

Minimiplaceringen är 100 000 euro och placeringar kan göras i poster om 100 000 euro. Företagscertifikatet är i pappersform vilket betyder att placeraren inte behöver något värdeandelskonto.

Exempel på avkastning

Avkastningen på förfallodagen utgörs av differensen mellan priset och det nominella värdet

Avkastningen på företagscertifikaten beräknas enligt differensen mellan anskaffningspriset och det nominella värdet på en placering som behålls fram till förfallodagen. Om placeringen säljs före förfallodagen utgör avkastningen differensen mellan återförsäljningspriset och anskaffningspriset. Återförsäljningspriset erhålls genom diskontering av det nominella värdet på handelsdagen med den ränteprocent som noterats för ifrågavarande period på den nominella förfallodagen.

Exempel på hur avkastningen bildas

Företaget köper ett företags- eller kommuncertifikat eller placeringsbevis till ett nominellt värde om 200 000 euro. Placeringsinstrumentet gäller i 3 månader och avkastningen är 4 %*. För placeringen betalar placeraren 198 019,80 = 200 000/(1+ (0,0400 x 90/360)).

Exempel
Placeringsbelopp, diskonteringsvärde
198 019,80
Avkastning, %*4 %
Placeringstid
3 kk
Nominellt värde
200 000
Avkastning i euro
1 980,20 

 

*Exempel på avkastningsnivå. Avkastningen förändras bl.a. med räntenivån.

Om placeraren behåller placeringsinstrumentet i 3 månader betalas på förfallodagen 200 000 euro. Avkastningen är 1 980,20 euro, dvs. företaget får 4 % ränta för 90 dagar på det placerade beloppet på 198 019,80 euro.

Om placeraren vill sälja placeringen före förfallodagen påverkas avkastningen för innehavstiden av den ränta som vid försäljningstillfället noterats för placeringens resterande tid. Uppgång i räntenivån minskar avkastningen och nedgång ökar avkastningen.