Emitterade Placeringsobligationer och Bevis

Ta del av översikter, bakgrundsinformation och prishistorik gällande placeringsobligationer och övriga strukturerade produkter som emitterats och förmedlats av Nordea Bank AB *. De publicerade uppgifterna är riktgivande och inte direkt tillämpliga som grund för handel.

Kapitalskyddade placeringar Bevis Förfallna Kapitalskyddade Förfallna Bevis Kapitalskyddade placeringar
Bevis
Förfallna Kapitalskyddade
Förfallna Bevis

*Emittenten är ändrad per den 02.01.2017. Läs mer härÖppnas i nytt fönster.

Investment recommendation disclaimer (pdf, 100 KB)Öppnas i nytt fönster

Historik förslagÖppnas i nytt fönster

Uppgifterna är avsedda som bakgrundsinformation enbart för mottagarens bruk. Den givna informationen representerar Nordea Markets uppfattning vid tidpunkten för meddelandets datering och kan ändras utan förhandsvarning. Detta meddelande är inte en fullständig utredning om produkten eller om riskerna i anslutning till den och bör inte behandlas som en sådan eller tillämpas utan mottagarens eget övervägande. Dessa uppgifter är inte avsedda som placeringsråd, offert eller uppmaning till givande av offert för köp eller försäljning av finansiella instrument. Dessa uppgifter gäller inte någon enskild mottagares placeringsmål, finansiella ställning eller specialbehov. Innan beslut om placering eller upptagande av kredit fattas är lämpliga expertråd för respektive situation att rekommendera. Det är viktigt att komma ihåg att den historiska utvecklingen inte är en garanti för kommande avkastning. Nordea Markets fungerar inte som rådgivare i ärenden som berör skatter, bokföring eller juridiska ärenden inom något av sina verksamhetsområden. Detta meddelande får inte kopieras, delas ut eller publiceras i något som helst syfte utan skriftligt samtycke som Nordea Markets gett på förhand.