Förklaringar till Nordeas strategiska uppfattningar

De strategiska uppfattningarna nedan representerar Nordeas syn på kapitalgaranterade placeringsprodukter. Utgående från marknadsuppgifterna strävar Nordea dagligen efter att ge sin syn på de kapitalgaranterade placeringsprodukter som Nordea tillhandahåller. Den strategiska uppfattningen kan vara Ta hem vinster, Sälj eller Behåll. De strategiska uppfattningarna har inte skräddarsytts för enskilda kunder och de är inte avsedda som placeringsrådgivning. De beaktar inte en enskild placerares placeringsmål, ekonomiska situation eller personliga behov. Om du vill få personlig rådgivning rekommenderar vi att du vänder dig till din personliga bankrådgivare eller annan placeringsexpert. Den strategiska uppfattningen åstadkoms med en matematisk formel som är samma för alla kapitalgaranterade placeringsobjekt. Den beaktar inte placeringsobjektet eller dess marknadsområde utan endast värdet på komponenterna. Den strategiska uppfattningen förnyas dagligen och den kan variera beroende på rådande marknadsläge. Den strategiska uppfattningen tar inte ställning till emittentens återbetalningsförmåga.

takeprofit_40_40


Vinstsäkra

Ett kriterium för den strategiska uppfattningen Ta hem vinster är att värdet på en kapitalgaranterad placering sedan emissionsdagen stigit med över 25 procent. Försäljning av en sådan placering garanterar den influtna avkastningen till placeraren. Om placeraren samtidigt köper en ny kapitalgaranterad placeringsprodukt, kan han eller hon dra nytta av eventuell framtida värdeuppgång på så sätt att kapitalet förknippas med en mindre risk.

Myy

Sälj

Den strategiska uppfattningen Sälj betyder att värdet på placeringen har sjunkit. Tack vare kapitalgarantin har värdet på placeringen dock minskat betydligt mindre än värdet på referenstillgången. Det är sannolikt att endast placeringens nominella värde återbetalas på förfallodagen och därför kan placeringen betraktas som en räntebärande placering. Den allmänna strategiska uppfattningen om en sådan här situation är att placeringen ska säljas och ersättas med en ny kapitalgaranterad produkt som har en större potential för positiv värdeutveckling.


Behåll Pidä

Då situationen inte uppfyller kriterierna för de strategiska uppfattningarna Ta hem vinster eller Sälj, är vår strategiska uppfattning om en kapitalgaranterad placering Behåll. Ansvarsbegränsning