Företagets kassahantering

Avkastning på kassamedel

Effektiv kassahantering är ett viktigt led i företagets ekonomiförvaltning. Om det fortlöpande finns extra likviditet i kassan är det bra att fundera på lämplig kassahantering för företaget. Det lönar sig att dela den extra likviditeten till exempel i en primär och en sekundär reservkassa.

Primär reservkassa

Viktigt med tanke på den primära reservkassan:

  •       tillgång till pengarna vid behov

  •       minimal risk för kapitalförlust

Den primära reservkassan kan till exempel användas för att betala semesterpenning, dividender eller övriga större enskilda utgifter – pengarna kan placeras i en placering som förfaller när pengarna behövs.

Sekundär reservkassa

Den sekundära reservkassan behövs i normalt läge inte men som kan vara bra att ha för oförutsedda händelser. Eftersom utgångspunkten är att medlen inte behövs på kort sikt, kan de placeras med bättre avkastning som mål.

Viktigt med tanke på den sekundära reservkassan:

  • medlen förfaller regelbundet till exempel med 6–12 månaders intervall. Behovet av likviditet kan då regelbundet ses över.
  • kan också omfatta placeringar med längre löptid eftersom förfallodagarna infaller regelbundet och kassaflödet jämnt.
  • avkastningen borde vara minst över inflationen

Avkastningen på företagets kassamedel ökar markant när kassahanteringen effektiviseras och skräddarsys enligt ditt företags behov.