Företagslån

Företagslån passar dig som vill få stabil och bättre avkastning än på insättningar, men vill ta lägre risk än i aktier. Bland direkta företagslåneplaceringar kan du välja lämpliga företag och lånetider.

Företagslån Avkastning och risk Aktuella företags- och statslån Företagslån

Företagslån i korthet

Företagslån avkastar väl men risken är mindre än i aktier. Lånetiderna varierar från cirka ett till flera år. Utöver finländska företagslån tillhandahåller vi masslån emitterade av till exempel nordiska banker och industriföretag samt masslån emitterade av de största företagen i Europa och USA.


Fördelar med företagslån

  • Lockande avkastning som är känd på förhand
  • Lånet kan säljas under lånetiden
  • Du kan välja mellan olika risk-/avkastningsnivåer beroende på emittent


Tänk på följande när du placerar

  • Lättare att förstå risken. Kapitalet går förlorat endast om företaget inte klarar av sina skulder.

Avkastning och risk

Du har reda på avkastningen och lånetiden redan då du placerar

Företagen har i allmänhet en lånetid på 1–7 år. Räntan är fast eller rörlig. På lån med fast ränta betalas ränta i allmänhet varje år. Avkastningen på lån med rörlig ränta är oftast bunden till 3 månaders euribor och den betalas kvartalsvis. Minimiplaceringen i företagslån är 1000–100000 euro.

Du kan köpa företagslån i nätbanken. Du har dock tillgång till ett större utbud på kontoret. Du kan sälja masslånet på andrahandsmarknaden också före förfallodagen. Återköpspriset kan då överstiga eller understiga lånets nominella värde.

Emittentens insolvens är den största risken med lånet

Avkastningen på och risken med lånet är beroende av emittentens återbetalningsförmåga. Kreditbetyget är en bra indikator på emittentens återbetalningsför-måga. Företagskorglånen delas in i två grupper enligt kreditbetyget:

  • Företagskorglån emitterade av solida företag (investment grade)
  • Risklån med hög avkastning (high yield)

Kreditbetyg sätts av bl.a. Standard & Poor’s, Moody’s och Fitch. Ett företag anses vara kreditvärdigt om kreditbetyget är minst BBB-/Baa3. Kapitalet på ett masslån kan gå förlorat om emittenten av lånet går i konkurs eller inte kan återbetala lånets nominella kapital till innehavarna.

Lånets pris på andrahandsmarknaden kan stiga eller sjunka när marknadsräntan och/eller priset på emittentens kreditrisk ändras på finansieringsmarknaden. Om du betalar överkurs för lånet kan du förlora den del av det placerade kapitalet som överstiger det nominella värdet.

Aktuella företags- och statslån

Aktuella företags- och statslån


Kontrollera de dagliga föränderliga affärs- och statliga lån tillgången genom din investering rådgivare, din nätbank eller närmaste Nordeakontor .

 

Läs mer om villkoren och hur avkastningen bildas i lånevillkoren i nätbankens portföljtjänst. Mer information om portföljtjänsten finns på webbplatsen för onlinehandel.

Företagslån är behäftade med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga. Placeraren kan till följd av emittentens insolvens förlora det placerade kapitalet samt den eventuella avkastningen på placeringen helt eller delvis.

Råd om valutasäkring

 

Så säkrar du valutaflödet

Identifiera och kontrollera riskerna – ta inte steget ut i det okända.

 

Masslånens ABC

Avkastningen på masslån påverkas främst av lånetiden, räntenivån och emittentens betalningsförmåga.