Företagets Förmånskonto

Produkten finns inte salu. Företagets FörmånsKonto är ett företagskonto avsett för regelbundet sparande vid sidan av betalningsrörelsekontot.

Fördelar för ditt företag

  • Produkten finns inte salu.
  • Ett bra alternativ för insättning av ditt företags kassaöverskott eller t.ex. vid hemtagning av placeringsmedel.
  • Det finns inga begränsningar för insättningstiden eller -beloppet. Möjlighet att göra obegränsade extra insättningar på kontot.
  • Uttag kan göras i företagets nätbank eller på våra kontor. På grund av uttagsbegränsningarna lämpar sig kontot inte som betalningsrörelsekonto och det är inte möjligt att ansluta kort eller betaltjänster till det kontot.
  • Det är möjligt att göra 12 avgiftsfria uttag per år på Företagets FörmånsKonto.
    Erbjudande: Uttag fritt utan begränsningar fram till 31.12.2018!

Egenskaper

Företagets FörmånsKonto är avsett för regelbundet sparande vid sidan av ditt företags betalningsrörelsekonto.

Bestämmande av räntan

Depositionsräntan för Företagets FörmånsKonto är rörlig.

Depositionsräntan är bunden till räntan Nordea Prime. Räntan justeras analogt Nordea Prime-räntan.

I stället för depositionsränta kan banken betala högre ränta på kontot enligt det sätt som banken fastställt.

Ränteberäkningssätt

Räntan beräknas på dagssaldot enligt verkliga kalenderdagar.

Pris och villkor

Depositionsränta

Depositionsränta

Företagets FörmånsKonto 
Ränta på Företagets FörmånsKonto Räntaprocent
Ränta som tills vidare betalas i stället för depositionsräntan från 1.6.2016* 
0,00%
Depositionsränta från 10.11.2014** 
0,00%

* Från 1.6.2016 betalas på Företagets FörmånsKonto i stället för depositionsräntan en ränta på 0,00 %. Räntan som betalas i stället för depositionsräntan gäller tills vidare och betalning av räntan upphör vid en tidpunkt som meddelas senare. Tidpunkten då räntan upphör meddelas på bankens webbplats och informationen finns även tillgänglig på kontoren.

** Depositionsräntan är rörlig. Depositionsränteprocenten för Företagets FörmånsKonto utgörs av referensräntan Nordea Prime med avdrag av en vid var tid gällande marginal. Marginalen för tillfället är 1,25 procentenheter.

Beräkningssättet och betalningen av räntan

Depositionsräntan och räntan som betas i stället för depositionsräntan beräknas på dagssaldot enligt de verkliga kalenderdagarna. Räntan betalas på kontot årligen den månad som följer efter öppningsmånaden.

Uttag på Företagets FörmånsKonto

Ditt företag kan avgiftsfritt ta ut medel på Företagets FörmånsKonto tolv (12) gånger per kalenderår. Om ditt företag gör flera än tolv uttag, uppbärs för uttagen en avgift på 0,75 procent av uttagsbeloppet, dock minst 10,00 euro.

Uttag kan göras i företagets nätbank eller på våra kontor. På grund av uttagsbegränsningarna lämpar sig kontot inte som betalningsrörelsekonto och det är inte möjligt att ansluta kort eller betaltjänster till det kontot.

Erbjudande: Uttag på Företagets FörmånsKonto utan begränsningar och uttagsavgift fram till 31.12.2018!

** Nordea Prime