PlaceringsDeposition-konto

Produkten finns inte salu. PlaceringsDeposition-konto är ett tidsbundet insättningskonto vars avkastning bildas av inlåningsränta och eventuell tilläggsränta. Tilläggsräntan binds per tranch till underliggande tillgång, såsom till exempel aktie, index och råvaror. Trygg placering med flera olika underliggande tillgångar. Minimiplaceringen är 500 euro.

Egenskaper

PlaceringsDeposition-konto är ett tidsbundet insättningskonto vars avkastning bildas av inlåningsränta och eventuell tilläggsränta.

  • Inlåningsräntan och den eventuella tilläggsräntan varierar per tranch.
  • Den underliggande tillgång som påverkar eventuell tilläggsränta varierar per tranch.
  • Medlen på PlaceringsDeposition-konto är föremål för den insättningsgaranti som vid var tid gäller i den omfattning som lagen föreskriver. Notera att tilläggsräntan inte omfattas av insättningsgarantin om den inte betalats på ett konto.
  • Inlåningsränta som betalas på kontot och eventuell tilläggsränta är källskattepliktig ränteinkomst för allmänt skattepliktiga fysiska personer och dödsbon i Finland.

Inlåningsränta

  • Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden och beräknas från insättningsdagen till förfallodagen.
  • Inlåningsräntan fastställs per tranch. Notera att inlåningsräntan även kan vara 0 %.

Eventuell tilläggsränta

  • Tilläggsräntan binds per tranch till utvecklingen av den underliggande tillgångens marknadskurs. Den underliggande tillgången kan till exempel vara aktier, index, råvaror, valutor, fastigheter och kombinationer av dessa.
  • Den underliggande tillgången för tilläggsräntan som eventuellt betalas på insättningens kapital, den eventuella variationsintervallen för tilläggsräntan samt beräkningssättet, betalningen och grunderna för tilläggsräntan fastställs separat för varje tranch och anges i de särskilda villkoren för tilläggsräntan.
  • Tilläggsräntan är inte årlig ränta.

Villkor