Utländska bankgarantier

Med utländska bankgarantier avses bankgarantier vars förmånstagare har sin hemort utomlands.

Allmänt Garantiformer Användning Priser Ansökan Standby LC Allmänt

Bankgaranti

 • Bankgaranti är en förbindelse som banken ställt i kundens ställe till förmån för kundens avtalspart. När banken beviljar ditt företag en garanti kan den anses som ett bevis på att banken litar på ditt företags förmåga att fullgöra de avtalsskyldigheter för vilka bankgarantin ställts som säkerhet.
 • Erbjud din avtalspart Nordeas bankgaranti som säkerhet för att ditt företag fullgör de avtalsenliga skyldigheterna. Då vet din avtalspart att du är en tillförlitlig samarbetspart.
 • Du kan också själv förutsätta en bankgaranti av din avtalspart för att säkerställa att den kan agera enligt avtalet. Bankgarantin tryggar företaget i synnerhet om avtalsparten är okänd.
 • Använd bankgaranti som en del av företagets riskhantering vid utrikeshandel.
Garantiformer

Garantiformer

I internationell handel är det vanligt med s.k. on demand-garantiförbindelser som utbetalas vid första anfordran. Vid en on demand-garantiförbindelse förbinder sig Nordea att förmedla beloppet enligt sin garantiförbindelse när förmånstagaren gör sin första skriftliga anfordran, utan att kontrollera annat än att betalningsanfordran har gjorts i enlighet med garantivillkoren.
Internationella Handelskammarens regler för demandgarantier (URDG 758) kan tillämpas på garantiförbindelserna.

I någon mån används accessoriska garantier, vid vilka Nordea har rätt att neka betalning till en förmånstagare tills ditt företags avtalsenliga betalningsskyldighet har retts ut.

Användning

För vilkaändamål?

 • Bankgarantier kan användas som säkerhet i flera olika sammanhang. Bankgarantin lämpar sig för såväl export som import.
 • Bankgarantin kan också grunda sig på någon myndighetsföreskrift eller lagenlig skyldighet att ställa säkerhet.
 • Då du har bankgaranti kan det vara lättare för säljaren att bevilja dig betalningstid.
 • Med betalningsgaranti kan du undvika förskottsbetalning.
 • Du kan också själv förutsätta en bankgaranti av din avtalspart för att säkerställa att den kan agera enligt avtalet. Hör dig för om vi kan ta utrikes land- och bankrisken i ditt ställe.

Läs mer om utländska bankgarantier i punkterna Broschyrer och Se också.

Priser

Priser

Vår gällande prislista finns till påseende på alla Nordeakontor.

Ansökan

Ansökan om bankgaranti

 • För att ditt företag ska få en bankgaranti förutsätts så gott som alltid ett skriftligt huvudavtal mellan ditt företag och din avtalspart.
 • Maxbeloppet för bankgaranti måste alltid kunna begränsas och bankgarantin beviljas i regel för viss tid.
 • Fyll i och skriv ut ansökan om bankgaranti via länken Blanketter. Läs också de allmänna villkoren.
 • Beviljande av bankgaranti förutsätter kredithandläggning på Nordeas kontor. 
Standby LC

Standby LC-remburs motsvarar bankgaranti

Standby LC (Letter of Credit) är en demandgaranti som ges i form av remburs. Nordea kan ställa den för ditt företags räkning till förmån för din avtalspart eller ditt företag till godo.
Standby LC är lämplig på många sätt i ditt företags utrikeshandel.

 • Det kan vara lättare för säljaren att bevilja dig betalningstid.
 • Du kan undvika förskottsbetalning.
 • Du kan också själv förutsätta en Standby-remburs av din avtalspart för att säkerställa att den kan agera enligt avtalet. Hör dig för om vi kan ta utrikes land- och bankrisken i ditt ställe.

Internationella Handelskammarens regler (ISP 98 eller UCP 600) tillämpas på Standby-remburser.

Råd om bankgarantier

architect works on model  

Behöver du bankgarantier regelbundet?

Om du behöver bankgarantier regelbundet kan banken bevilja ditt företag en bankgarantilimit.

Man looking through magnifying glass  

Ansökan lätt till banken

Via nätbanken skickar du ansökan om bankgaranti behändigt till banken och ser dina bankgarantier.