Inhemsk bankgaranti

Med inhemska bankgarantier avses bankgarantier vars förmånstagare har sin hemort i Finland. En bankgaranti är en trygg säkerhet som en del av företagets riskhantering.

Allmänt Garantiformer Användning Priser Ansökan Allmänt

Bankgaranti

 • Bankgaranti är en förbindelse som banken ställt i kundens ställe till förmån för kundens avtalspart. När banken beviljar ditt företag en garanti kan den anses som ett bevis på att banken litar på ditt företags förmåga att fullgöra de avtalsskyldigheter för vilka bankgarantin ställts som säkerhet.
 • Erbjud din avtalspart Nordeas bankgaranti som säkerhet för att ditt företag fullgör de avtalsenliga skyldigheterna. Då vet din avtalspart att du är en tillförlitlig samarbetspart.
 • Du kan också själv förutsätta en bankgaranti av din avtalspart för att säkerställa att den kan agera enligt avtalet. Bankgarantin tryggar företaget och hjälper med riskhanteringen i synnerhet om avtalsparten är okänd.
 • Bankgarantin är en pålitlig och trygg säkerhet ur båda avtalsparternas synvinkel. I egenskap av garant beaktar banken jämlikt både ditt företags och avtalspartens intressen. Det är också en säker och lättskött säkerhet.
Garantiformer

Garantiformer

 • En inhemsk bankgaranti är så gott som alltid en proprieborgen, då fordran kan krävas av garanten genast när den har förfallit utan att man först har försökt få betalning av gäldenären.
 • Den s.k. on demand-garantiförbindelsen (= betalas vid anfordran) är vanlig i internationell handel men rätt sällsynt i inrikeshandel. Den som ställt sådan säkerhet ska alltid betala huvudförpliktelsen till borgenären på första anfordran i enlighet med villkoren för garantiförbindelsen utan att kontrollera om borgenären på basis av avtalet mellan borgenären och gäldenären har rätt att få betalning. On demand-garantiförbindelserna är inte borgensförbindelser och omfattas inte av borgenslagen (19.3.1999/361).
Användning

För vilka ändamål?

Bankgarantier kan användas som säkerhet i flera olika sammanhang. Bankgarantier kan till exempel användas vid olika typer av leveranser och entreprenader samt som säkerhet för betalning av köpeskilling eller nästan vilken som helst annan betalningsförpliktelse. Bankgarantier kan också användas för att fullgöra skyldigheten att ställa säkerhet som föreläggs i olika myndighetsföreskrifter och lagstiftningen.

Priser

Priser

De gällande priserna på bankgaranti och bankgarantilimit finns i prislistan som finns till påseende på Nordeas kontor.

Ansökan

Ansökan om bankgaranti

 • För att ditt företag ska få en bankgaranti förutsätts så gott som alltid ett skriftligt huvudavtal mellan ditt företag och din avtalspart.
 • Bankgarantin kan också grunda sig på någon myndighetsföreskrift eller lagenlig skyldighet att ställa säkerhet.
 • Maxbeloppet för bankgaranti måste alltid kunna begränsas och garantin beviljas i regel för viss tid.
 • Fyll i och skriv ut ansökan om bankgaranti behändigt via länken Blanketter. Genom att underteckna ansökan om bankgaranti förbinder sig ditt företag att följa de allmänna villkoren för bankgaranti; bl.a. att ersätta till banken det belopp som banken betalat som garant samt ränta på det betalda beloppet samt att betala garantiprovision och övriga avgifter som hänför sig till bankgarantin.
 • Beviljande av bankgaranti förutsätter kredithandläggning på Nordeas kontor.

Råd om bankgarantier

architect works on model  

Behöver du bankgarantier regelbundet?

Om du behöver bankgarantier regelbundet kan banken bevilja ditt företag en bankgarantilimit.

Man looking through magnifying glass  

Ansökan lätt till banken

Via nätbanken skickar du ansökan om bankgaranti behändigt till banken och ser dina bankgarantier.