Blandfonder

Blandfonder placerar både på ränte- och aktiemarknaden. De passar ditt företag om målet är ett färdigt diversifierat och smidigt alternativ för långsiktiga placeringar.

Blandfonder Mer fakta Priser Stadgar och prospekt Blandfonder

Fondplacerare får med en placering tillgång till flera placeringsobjekt. Med hjälp av diversifieringen minskar risken med placeringarna. Fondernas medel sprids på olika marknader och sektorer, så de ger tillgång till många olika placeringsobjekt. Fonderna passar placerare som vill att experter sköter placeringarna för dem i enlighet med marknadsläget.

  • Portföljförvaltaren följer upp marknaden: när aktiekurserna väntas gå ned ökas ränteplaceringarnas andel och vice versa.
  • Fondandelar kan köpas och säljas när som helst.
Mer fakta

Blandfonder placerar både i aktier och räntepapper och allokeringen mellan aktier och ränteinstrument kan ändras enligt marknadsläget. Tillgångsslagens minimi- och maximiandelar fastställs i fondstadgarna.

Allokeringen av medlen mellan ränte- och aktiemarknaden avgör fondens avkastnings- och risknivå. Den långsiktiga förväntade avkastningen beror på hur medlen allokerats mellan ränte- och aktiemarknaden vid normalt marknadsläge.

Antalet aktieplaceringar inverkar på risken

Risken med blandfonder påverkas av

  • allokeringen av fondmedlen mellan ränte- och aktieplaceringar
  • ränteplaceringarnas ränte- och kreditrisk samt 
  • den risk som förknippas med aktiemarknaden i aktieplaceringarna.

I blandfonder är risken större än i räntefonder, eftersom en del av fondens medel placeras i aktier. Risken är ändå mindre än i aktiefonder eftersom ränteplaceringarna tillför fonden stabilitet.

Risknivån beror på andelen aktier i blandfonden. Till exempel fonden Spara 25 placerar endast 25 procent av medlen på aktiemarknaden, så fondens risknivå är lägre än risknivån för fonden Spara 75 där 75 procent av medlen placeras på aktiemarknaden.

Värdet på en fondandel kan stiga eller sjunka beroende på marknadsläget. Placeraren kan helt eller delvis förlora det placerade kapitalet.

Fonderna förvaltas av Nordea Funds Ab.

Priser

Teckningsavgift tas ut för köp av fonder, det vill säga teckning av fonder, och inlösenavgift för försäljning av fonder, alltså inlösen av fonder.

Fonden betalar fondbolaget förvaltningsprovision, som består av kostnaderna för förvaltning av fonden såsom värdeberäkning, bokföring och rapportering.

Förvaltningsprovisionen anges som ett årligt belopp. Den debiteras inte separat utan dras av från fondandelens dagsvärde. Avgiften för förvaring av fondandelarna ingår i provisionen.

De fondspecifika fondprovisionerna finns i Fonder Nytt

Stadgar och prospekt

Läs om fondens placeringsinriktning, risker och kostnader i faktabladet, fondstadgarna och det officiella fondprospektet innan du fattar placeringsbeslut.

Information om fonder

 

Beställ digital fondtidning

Genom att beställa Funds Magazine får du ett arkiv fullt med intressanta nyheter och artiklar om fonder och marknaden. Den digitala tidningen utkommer på finska.

Sail boat stem  

Avkastning med ansvar

I vår fondförvaltning är också frågor om miljö, socialt ansvar och affärsetik en del av det dagliga arbetet. Vi kallar det avkastning med ansvar.