Aktiefonder

Aktiefonder är färdigt diversifierade placeringar på aktiemarknaden. Aktiefonder är långsiktiga placeringsobjekt och passar dig som söker hög avkastning och tolererar den fluktuation som förknippas med aktiemarknaden och söker högre avkastning än på räntemarknaden.

Aktiefonder Mer fakta Priser Stadgar och prospekt Aktiefonder

Aktiefonder placerar främst i aktier och passar bäst för långsiktig placering som alternativ till eller parallellt med direkta aktieplaceringar. I fonder sprids medlen mellan flera objekt för att minska risken med placeringen. Du behöver inte följa upp olika placeringsobjekt, det tar våra placeringsexperter hand om. De följer fortlöpande upp utvecklingen på marknanden och i fonderna.

  • Välj mellan olika fondtyper som placerar på olika marknader.
  • Placeringen är lättskött eftersom du inte själv behöver följa upp marknaden.
  • Fondandelar kan köpas och säljas när som helst.
Mer fakta

Olika aktiefonder har olika riskkategorier, så det lönar sig att studera fondens placeringsinriktning noga. Ju bredare fonden placerar i olika sektorer eller aktier i företag som verkar i olika länder, desto mindre är den förväntade fluktuationen i fondens värde.

Nordeas utbud består av olika aktiefonder vars placeringsobjekt väljs i enlighet med varje fonds placeringsinriktning. Fonderna i utbudet placerar till exempel i aktier i något land eller någon världsdel eller i olika sektorer eller företag av olika storlek.

En placeringsfond kan placera till exempel i stora och stabila företag eller små och medelstora företag. Nordea har fonder som placerar i skogs- och läkemedelsindustrin samt teknologi.

Utöver detta ger aktiefonderna tillgång till speciella marknader och sektorer som kompletterar din portfölj. Valet av placeringsobjekt i fonderna kan också basera sig på principerna för ansvarsfulla investeringar. Urvalskriterierna för placeringsobjekten i fonderna, det vill säga placeringsinriktningen, framgår av faktabladet om fonden (basfakta för investerare) och fondstadgarna.

Värdet på andelar i aktiefonder följer utvecklingen på aktiemarknaden. Värdeutvecklingen av fondandelar i en fond som placerar i en specifik sektor går hand i hand med aktiekursernas utveckling inom sektorn.

Uppgång eller nedgång i aktiekurserna inverkar på fondandelarnas värde. Spridning mellan olika objekt och i många fonder samt mellan sektorer och marknadsområden minskar risken med placeringarna. Därigenom är risknivån lägre för fondplaceringar än för enskilda aktieplaceringar.

Aktiefondernas framgång jämförs ofta med index, det vill säga benchmark-index, som valts utifrån placeringsobjekten. Jämförelseindex kan exempelvis vara ett lands aktie- eller sektorindex.

Placeringar i andra regioner än eurozonen förknippas också med valutarisk.

Värdet på en fondandel kan stiga eller sjunka beroende på marknadsläget. Placeraren kan helt eller delvis förlora det placerade kapitalet.

Fonderna förvaltas av Nordea Funds Ab.

Priser

Teckningsavgift tas ut för köp av fonder, det vill säga teckning av fonder, och inlösenavgift för försäljning av fonder, alltså inlösen av fonder.

Fonden betalar fondbolaget förvaltningsprovision, som består av kostnaderna för förvaltning av fonden såsom värdeberäkning, bokföring och rapportering.

Förvaltningsprovisionen anges som ett årligt belopp. Den debiteras inte separat utan dras av från fondandelens dagsvärde. Avgiften för förvaring av fondandelarna ingår i provisionen.

De fondspecifika fondprovisionerna finns i Fonder Nytt

Stadgar och prospekt

Läs om fondens placeringsinriktning, risker och kostnader i faktabladet, fondstadgarna och det officiella fondprospektet innan du fattar placeringsbeslut.

Information om fonder

 

Beställ digital fondtidning

Genom att beställa Funds Magazine får du ett arkiv fullt med intressanta nyheter och artiklar om fonder och marknaden. Den digitala tidningen utkommer på finska.

Sail boat stem  

Avkastning med ansvar

I vår fondförvaltning är också frågor om miljö, socialt ansvar och affärsetik en del av det dagliga arbetet. Vi kallar det avkastning med ansvar.