Kundkontroll – varför frågar banken?

Bankens verksamhet bygger på förtroende som skapas genom bra service, kundkontroll och rätta lösningar. Vi ställer olika slags frågor eftersom vi vill känna våra kunder och deras verksamhet. På så sätt kan vi ge goda råd och erbjuda produkt- och servicelösningar enligt kundens behov. Uppdaterade uppgifter förbättrar också kundens säkerhet. Vi strävar efter att trygga samfunds ekonomiska intressen och skydda dem mot kriminell verksamhet såsom identitetsstöld, bedrägerier och nätfiske.

Vissa frågor ställer vi dock av andra orsaker. Nordea är en av de största bankerna i Europa och vill ta sitt samhällsansvar. Bankerna måste följa många olika lagar i syfte att förhindra till exempel penningtvätt, terrorism och ekonomisk brottslighet.

Banken kan också i tillämpliga delar använda de uppgifter som du gett i samband med de banktjänster där vi som bank har en skyldighet att utreda vissa saker om dig, till exempel då vi bedömer om en placeringsprodukt eller en placeringstjänst lämpar sig för dig. Då behöver vi inte fråga samma saker flera gånger.

Vi ställer alltid frågor då vi inleder ett nytt kundförhållande och efter det uppdaterar vi uppgifterna regelbundet då representanten eller företagaren uträttar sina ärenden vid Nordea Business Centre (0200 2525) eller på kontoret. Vi kan också ringa eller skicka kunden blanketten om basuppgifter för ifyllning. Frågorna är desamma som de som vi går igenom då vi träffar kunder.

Var alert på webben

Se till att enheten du använder är skyddad, att antivirusprogrammet är uppdaterat och att brandväggen fungerar. Var på alerten när du sköter dina ärenden på nätet och öppnar e-post och länkar från obekanta källor. 

Vi vill ännu påminna dig om att vi aldrig kontaktar våra kunder per e-post eller telefon för att be om dina personliga/företagets bankkoder eller kortuppgifter.  

Varför frågar banken? Förfrågan till banken Varför frågar banken?

Hurdana frågor ställer vi?

Banken ska ha tillräcklig information om bland annat organisationskundens ägare, affärsverksamhetens art och omfattning, betalningsrörelse, affärspartners, ekonomiska ställning, behov av banktjänster och syfte med användningen av tjänsterna. Banken kan till exempel ställa frågor till kunden om insättningar på kontot samt om ursprunget av och användningsändamålet för insättningarna. Utöver en skriftlig utredning kan vi till exempel behöva köpebrev eller andra handlingar.

Banken ska enligt lag få information om företagskundernas ägare och verkliga förmånstagare. Med verklig förmånstagare avses utöver ägare personer som har bestämmanderätt över det röstetal som andelarna medför eller som annars har bestämmanderätt i företaget. Dessutom ska banken veta om kundens representant eller verkliga förmånstagare är en person i politiskt utsatt ställning eller en sådan persons familjemedlem eller närstående affärspartner.

Förfrågan till banken

Frågor och svar

FrågaSvar

Ställer ni de här frågorna till alla kunder?

Ja. Vi ställer dessa frågor till alla våra kunder redan då kundrelationen upprättas. Dessutom kontrolleras och uppdateras uppgifterna under kundrelationen. Därför ställs inte frågorna samtidigt till alla kunder. Uppgifterna skapar grunden för en konfidentiell bankrelation och kundkontrollen är en viktig del av de lagstadgade skyldigheter som banken måste iaktta för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom att svara på frågorna hjälper du och de övriga kunderna oss att bekämpa olaglig verksamhet.

Varför ställer ni sådana här frågor?

Alla banker i Finland är skyldiga att identifiera sina kunder och utöva kundkontroll samt att ta sitt samhällsansvar. Vi vill framför allt trygga organisationers ekonomiska intressen. I och med att bankerna har rapporteringsskyldighet är de i en nyckelposition vid bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Eftersom den vinning som uppstår genom brott kan användas för att finansiera nya brott är förhindrande av penningtvätt en viktig del av arbetet för att bekämpa organiserad brottslighet, såsom människohandel, narkotikahandel och finansiering av terrorism. Kunderna litar på oss och Nordea betraktas som en ansvarsfull aktör i samhället. Vi vill upprätthålla detta förtroende. Vi tar vårt ansvar på allvar och är skyldiga att ha kännedom om hur våra kunder använder bankens produkter och tjänster. I sista hand är det fråga om lagstadgade krav som förpliktar oss att samla in dessa uppgifter om våra kunder.

För vilka ändamål används dessa uppgifter?

Vi använder uppgifterna för att lära oss känna våra kunder och förstå deras verksamhet och hur de använder våra tjänster. På detta sätt kan vi bevaka kundernas ekonomiska intressen och upptäcka eventuell kriminell verksamhet och om tjänster används på ett sätt som avviker från det sedvanliga. 

Vi vill skydda våra kunder och hela samhället. Vi vet att de flesta kunder hos Nordea är ärliga. Dessa uppgifter uppdateras i våra kundsystem så att alla uppgifter om dig är korrekta och ajour. Uppgifter om kundkontroll och övriga personuppgifter kan användas i syfte att förhindra och utreda penningtvätt och finansiering av terrorism samt i syfte att inleda en utredning av finansiering av terrorism och det brott genom vilket egendom eller vinning har fåtts.

Banken kan också i tillämpliga delar använda de uppgifter som du gett i samband med de banktjänster där vi som bank har en skyldighet att utreda vissa saker om dig, till exempel då vi bedömer om en placeringsprodukt eller en placeringstjänst lämpar sig för dig. Då behöver vi inte fråga samma saker flera gånger.

Måste jag svara på frågorna?

Ja, alla kunder måste svara på frågorna. I egenskap av bank och en ansvarsfull aktör i samhället är Nordea skyldig att ställa dessa frågor till alla sina kunder. Om du besvarar frågorna på nätet, är det viktigt att du sparar alla sidor av formuläret. Då försvinner inte uppgifterna även om du inte besvarar alla frågor i samband med att du loggar in för första gången.

Ställer alla banker sådana här frågor?

Ja, lagstiftningen kräver att alla banker ställer sina kunder frågor om uppgifter som behövs för kundidentifiering och -kontroll. Bankerna kan dock själv bestämma hur och när de ställer frågorna. De lagstadgade skyldigheterna för kundkontroll samt myndigheternas anvisningar och bestämmelser är dock samma för alla banker. Bankerna får själv bestämma hur de skaffar dessa uppgifter. Närmare information www.finanssivalvonta.fiÖppnas i nytt fönster

Avslutar ni min kundrelation hos Nordea om jag låter bli att besvara frågorna?

Vi behöver dina svar på dessa frågor. Du kan ha flera orsaker till att du inte kan svara på frågorna. Om du inte har svarat på dem försöker vi kontakta dig för att reda ut varför du inte har kunnat svara på frågorna. Om vi inte lyckas kontakta dig kan det i sista hand innebära att vi inte kan erbjuda dig tjänster eller ge dig den rådgivning du behöver. Det är också möjligt att hela kundförhållandet avslutas. Enligt lagen får banken inte upprätta en kundrelation, utföra en affärstransaktion, genomföra en betalningstransaktion via ett betalkonto eller upprätthålla en affärsrelation om den inte kan utföra de föreskrivna åtgärderna för kundkontroll.

Överlåter ni mina uppgifter även till andra banker?

Nej, det gör vi inte. Med hjälp av svaren försäkrar vi oss endast om att alla uppgifter om dig är korrekta och ajour i Nordea. Dessutom används uppgifterna i samband med lagstadgad rapportering. Uppgifterna som du ger behandlas konfidentiellt i enlighet med bankens tystnadsplikt och personuppgiftslagen.

Hur ofta ställer ni sådana här frågor?

Vi måste ställa frågorna med jämna mellanrum eftersom lagstiftningen kräver att alla banker i Finland uppdaterar sina kunduppgifter. Nordea tar sitt samhällsansvar genom att upprätthålla tillräckliga och uppdaterade uppgifter om sina kunder.

Banken ställer diverse frågor om affärspartners, betalningsrörelse och ansvarspersoner vid företag, varför?

Lagstiftningen kräver att alla banker i Finland regelbundet uppdaterar sina kunduppgifter. Uppgifter om affärspartners, betalningsrörelse och ansvarspersoner vid företag är nödvändiga för kundkontroll. Vi vill bevaka organisationers ekonomiska intressen och skydda dem mot kriminell verksamhet, såsom identitetsstöld, bedrägerier och nätfiske. Vi måste ställa de här frågorna eftersom det är en del av vårt ansvar som bank.

Jag har varit kund hos Nordea i drygt 10/20/30 år. 

Varför måste jag svara på dessa frågor just i det här skedet? Jag känner personligen min kontaktperson på banken. 

Varför behöver ni de här uppgifterna? Mina kunduppgifter har inte ändrats sedan jag blev kund hos Nordea. Måste jag ändå svara på frågorna?

Lagstiftningen kräver att alla banker i Finland regelbundet uppdaterar sina kunduppgifter. Vi vill framför allt bevaka dina ekonomiska intressen och skydda dig mot kriminell verksamhet. Nordea tar sitt samhällsansvar genom att upprätthålla tillräckliga och uppdaterade uppgifter om sina kunder. Dessa uppgifter uppdateras i våra kundsystem så att alla uppgifter om dig och den organisation som du representerar är korrekta och ajour. Vi ställer frågorna till alla våra nya och befintliga kunder oberoende av hur länge de varit kunder hos oss.

Kommer ni att kontakta mig om mina svar på frågorna inte stämmer överens med verkligheten?

Vårt viktigaste mål är att bevaka dina ekonomiska intressen. Nordea tar sitt samhällsansvar genom att upprätthålla tillräckliga och uppdaterade uppgifter om sina kunder. Beroende på dina svar kan vi behöva ytterligare uppgifter. Om uppgifterna är motstridiga kan vi kontakta dig för att försäkra oss om att uppgifterna du gett är korrekta.

Ni har ställt dessa frågor redan tidigare i år. Varför ställer ni dem på nytt?

Vi beklagar om du nyligen svarat på liknande frågor. Vi ber dig ändå besvara frågorna även den här gången. Om du vet svaren på alla frågor tar det inte lång stund att uppdatera uppgifterna.

Jag är kund hos andra banker också, och de agerar inte så här. Hur kan ni påstå att alla banker ställer sådana här frågor?

Lagstiftningen kräver att alla banker i Finland regelbundet uppdaterar sina kunduppgifter. Vi ställer frågorna för att försäkra oss om att uppgifterna om dig är korrekta och ajour. Var och en bank får själv bestämma hur och när den kontaktar sina kunder och frågorna som bankerna ställer kan avvika något från varandra. De lagstadgade skyldigheterna är dock samma för alla banker.

Närmare information www.finanssivalvonta.fiÖppnas i nytt fönster