Siirto - Hantering av personuppgifter

Nordea samlar in och hanterar följande personuppgifter när du använder Siirto:

 • Saldo på Nordea kontot
 • Uppgifter om transaktioner som gjorts i appen
 • IP-adress
 • Position av din mobila enhet
 • Mobiltelefonnummer
 • Användarens namn
 • Personbeteckning
 • Bankkontots nummer

Uppgifterna ovan överlåts till tredje part endast i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten. Med dylik överlåtelse avses till exempel överlåtelse av uppgifter till annan bank i syfte att genomföra en betalning från ett konto till ett annat.

 • Enhetens modell
 • Operativsystemets version och språk
 • Skärmens storlek och upplösning
 • Användarens position utifrån IP-adressen
 • Mobiloperatör
 • Användarens val i appen

Du kan tillåta att appen Siirto använder dina kontaktuppgifter som sparats i din mobila enhet för att försnabba sökning-en av det mobiltelefonnummer söm behövs för betalningen. Detta händer endast om du tillåter att appen får använda kontaktuppgifterna. Då kan appen använda dina kontaktuppgifter och bilder som anslutits till dem. Dina kontaktuppgifter sparas och skickas inte till Nordeas system och Nordea får inte kännedom om dem utan de används endast i appen och den mobila enheten.

Närmare uppgifter om hanteringen av personuppgifterna i Nordea och registerbeskrivningen hittar du här.

Utöver det som beskrivs här kan du i appen ta i bruk tilläggsegenskaper som kräver ett separat godkännande för hante-ringen av dina uppgifter. Efter att du gett ett separat samtycke i appen tillåter du att dina personuppgifter får användas i andra ändamål än de som framgår av detta samtycke. Om du aktiverar till exempel valet för marknadsföring ger du Nordea rätt att använda och hantera dina personuppgifter i enlighet med den närmare redogörelse som anges vid re-spektive punkt. I appens inställningar kan du när som helst redigera dina val angående dessa tilläggsegenskaper.

Samtycke till användning av personuppgifter

Jag har läst punkten om hantering av personuppgifter och förstår att det är nödvändigt att hantera mina personuppgifter för att tillhandahålla tjänsten. Jag ger mitt samtycke till att de uppgifter som samlas in via appen Siirto, inklusive per-sonuppgifter, används i appen Siirto för att genomföra kontoöverföringar, tillhandahålla tjänsten för mig, klassificera de transaktionsuppgifter som visas och för att utveckla appen Siirto på det sätt som beskrivs ovan.