Perintö ansaitsee suunnitelman

Tässä viisi esimerkkiä asioista, joita testamentissa kannattaa huomioida.

1. Varoja usealle sukupolvelle 

Dynaamisilla testamenttimääräyksillä voi jättää lapselle mahdollisuuden valita, ottaako testamentilla tulevan omaisuuden vastaan kokonaan vai luopuuko siitä osittain omien lastensa hyväksi. Näin on mahdollista kanavoida testamentintekijän varoja useammalle saajalle ja niille sukupolville, joilla todennäköisesti on suurin tarve varoihin. Tämä on yleensä myös perintöverotuksen kannalta tehokasta. 

2. Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu hyvissä ajoin 

Yrittäjien ja yrityksen omistajien on suositeltavaa testamentissaan miettiä myös yritysomaisuuden siirtymistä. Näin varmistetaan yritystoiminnan jatkuvuus. Testamentti kannattaa laatia mahdollisimman hyvissä ajoin ja huomioida siinä myös sukupolvenvaihdosta koskevat verotukselliset elementit. 

3. Nuoren perinnönsaajan etujen turvaaminen 

Alle 18-vuotiaan saama omaisuus on hänen edunvalvojiensa eli yleensä vanhempien hoidossa.  Lisäksi testamentissa voidaan tarvittaessa määrätä, että esimerkiksi täysi-ikäisen lapsenlapsen testamentilla saama omaisuus on erityisessä hallinnossa, kunnes perillinen täyttää 25 vuotta. Tällöin on toki syytä varmistua siitä, että varoja voidaan tuona aikana käyttää välttämättömiin menoihin. 

4. Omaisuuden säilyttäminen suvussa 

Yksi testamentin tehtävistä on mahdollistaa varallisuuden säilyttäminen omassa suvussa. Testamentilla saatu varallisuus ei erotilanteessakaan päädy suvun ulkopuolelle, kun saajien puolisoiden avio-oikeus on suljettu pois. Testamentissa voi antaa määräyksiä siitä, kenelle perintönä saatu omaisuus menee, jos perintöä saanut lapsi kuolee ilman omia rintaperillisiä. Tällöin kuolleen lapsen puolison perimys voidaan ohittaa ja määrätä toissijaismääräyksellä, että omaisuus menee testamentintekijän toisille lapsille. 

5. Suomen lain soveltaminen

EU:n uutta perintöasetusta sovelletaan 17.8.2015 lähtien. Asetuksen mukaan perittävän asuinpaikka kuolinhetkellä ratkaisee, minkä maan lakia perimykseen sovelletaan. Perittävä voi kuitenkin testamentilla määrätä sovellettavaksi oman kansalaisuusvaltionsa, esimerkiksi Suomen, lainsäädännön. Näin voidaan varmistua halutusta perimysjärjestyksestä.