Yrityksen riskipolitiikka

Yrityksen riskipolitiikka on tapa jäsentää markkinariskien hallinnan tavoitteet sekä käytännön toimintamallit, mukaan lukien vastuunjako ja raportointi. Politiikan olemassaololla varmistetaan, että toimiva johto ja organisaatio ovat tietoisia yrityksen omistajien ja hallituksen tahtotilasta, ja että viimeksi mainitut saavat ajanmukaisen ja relevantin informaation yrityksen riskeistä ja riskienhallinnasta.

Yhtä tärkeä hyöty on päätöksenteon tehostuminen, kun kaikki asiaan osalliset tietävät, kenen vastuulla ovat päätöksenteon valmistelu ja varsinainen päätös, ja mitä informaatiota päätöksenteon tukena käytetään.

Nordean asiantuntijat tukevat asiakasyrityksiään itselleen sopivan riskipolitiikan räätälöimisessä. Politiikan määrittelyprosessia tehostaa käytännössä koeteltu ja hyväksi havaittu systemaattinen lähestymistapa ja viitekehys, jonka puitteissa katetaan mm. seuraavat näkökohdat:

  • Liiketoimintatavoitteita uhkaavien markkinariskien tunnistaminen ja mittaaminen
  • Riskienhallinnan tavoitteiden määrittäminen 
  • Riskeiltä suojautuminen
  • Vastuunjako ja päätöksentekovaltuudet
  • Eteenpäin ja taaksepäin katsova raportointi

Riskienhallinnan sisältökysymysten lisäksi nykyaikainen politiikka huomioi myös hyvän hallintotavan sekä sisäisen valvonnan viitekehyksen. Markkinariskejä – korkoriski, valuuttariski, hyödykehintariski – käsittelevä politiikka onkin tyypillisesti osa laajempaa, yrityksen hallituksen hyväksymää rahoituspolitiikkaa, jossa otetaan kantaa esimerkiksi pääoman hallintaan ja rahoituksen hankintaan, maksuvalmius- ja luottoriskien hallintaan sekä operatiivisten kassavirtojen ja likviditeetin hallintaan.

IFRS-tilinpäätösraportointia tuottavilla konserneilla on tärkeää myös se, että käytetty terminologia ja riskiraportointi ovat sopusoinnussa vuosikertomuksissa vaadittavien tietojen kanssa.

Kysy lisätietoja omalta yhteyshenkilöltäsi.

Ajankohtaiset tuotteet Ajankohtaiset tuotteet

Koronvaihtosopimus

Koronvaihtosopimus kiinnittää lainan koron

Koronvaihtosopimus sopii asiakkaalle, joka haluaa tietää tulevien vuosien korkokustannukset etukäteen ja suojautua mahdolliselta korkotason nousulta.

Korkokatto

Tehokas suoja koronnousuja vastaan

Korkokatto antaa tehokkaan suojan koronnousuja vastaan - samalla kuitenkin säilyttäen mahdollisuuden hyötyä korkotason laskusta.

Räätälöidyt korkosuojaukset

Suojausvaihtoehtoja eri tarpeisiin

Yrityksen korkoriskin määrittäminen on korkosuojauksen lähtökohta. Perinteisten korkokattojen ja koronvaihtosopimusten lisäksi korkosuojauksia voidaan räätälöidä asiakaskohtaisesti.

Korkosuojaus

 

Heilunta korkomarkkinoilla synnyttää riskin

Riskiltä voidaan suojautua erilaisia suojaustuotteita hyödyntäen.

 

Suojaudu korkojen nousulta

Yrityksille on tarjolla eri tarpeisiin sopivia korkosuojaustuotteita.