Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Otamme osaa läheisenne kuoleman johdosta

Surun keskellä omaisilla on useita käytännön asioita hoidettavana – hautajaiset, perunkirjoituksen valmistelu, pankkiasioiden hoitaminen mm. laskut, vainajan tilit ja palvelut. Haluamme antaa neuvoja kuolinpesän pankkiasioiden hoitamisessa.

Ilmoitus läheisen kuolemasta Nordeaan

Ilmoituksen läheisen kuolemasta voi tehdä joko soittamalla Asiakaspalveluumme 0200 3000 ma-su 24/7, Chatillä tai asioimalla toimipaikassa. Nordea saa tiedon henkilön kuolemasta myös Väestörekisterikeskukselta. 

Pankkiasioiden hoitaminen ennen perunkirjoitusta ja perunkirjoituksen valmistelu

Tilit ja palvelut

Vainajan elinaikanaan tekemät maksupalvelu- ja suoramaksusopimukset pysyvät voimassa. Vastaavasti vainajan verkkopankkipalvelussa olevat e-laskut, verkkopankkitunnukset, käyttöoikeudet tileihin sekä maksu- ja rinnakkaiskortit päättyvät kuolemantapauksen johdosta. 

Kuolinpesän erääntyviä laskuja voidaan maksaa Nordeassa:

  • kuolinpesän kulutilin avulla, ks. tarkempi kuvaus alla
  • puhelimitse Nordea 24/7 Asiakaspalvelussa tai suojatulla Chatilla pankkitunnuksilla tunnistautuneena 

Ennen perunkirjoitusta yksikin pesän osakas on oikeutettu maksamaan laskuja, luetteloimaan kuolinpesän tallelokeron sekä saamaan tietoja vainajan käytössä olleista tileistä ja palveluista kuolinpäivältä ja sen jälkeiseltä ajalta. Kuolinpesän osakkuus todetaan vainajan virkatodistuksesta, jonka voi toimittaa Nordeaan sähköisesti nordea.fi/omaposti. Valitse uuden viestin vastaanottajaksi “Kuolinpesän asiat”.

Lähetämme automaattisesti maksuttoman saldotodistuksen pankkitileistä ja luotoista Nordeassa vainajan kotiosoitteeseen. Mahdollisen lesken osalta saldotodistus tulee tilata erikseen. Mikäli vainajalla on ollut henkivakuutus Nordeassa, siitä lähetetään saldotodistus erikseen. 

Kuolinpesän kulutili

Kulutilin avulla kuolinpesän laskut voidaan maksaa osakkaan tai muun käyttöoikeudenhaltijan verkkopankissa jo ennen perunkirjoitusta.  

Kulutilistä sovitaan pankin ja kaikkien ennen perunkirjoitusta tiedossa olevien kuolinpesän osakkaiden välillä. Pankille on kulutilin avaamisen yhteydessä toimitettava vähintään vainajan virkatodistus sekä muutkin tiedossa olevat asiakirjat (esim. testamentti) osakkaiden toteamiseksi. Mikäli kuolinpesässä on enemmän kuin yksi osakas, voivat muut osakkaat valtuuttaa toisen toimimaan puolestaan kulutilin valtakirjalla. Kulutilille voidaan siirtää kuolinpesän muilta Nordeassa olevilta tileiltä  enintään 10.000 euroa, jonka puitteissa voidaan maksaa kuolinpesän laskut.

Lomakkeet kulutilin avaamiseksi löytyvät tältä sivulta. Lomakkeet voi toimittaa pankille sähköisesti Nordea.fi/Omaposti. Valitse uuden viestin vastaanottajaksi “Kuolinpesän asiat”.

Huomioitavaa henkivakuutuskorvauksen hakemisessa

Henkivakuutuskorvausta tulee hakea erikseen vakuutusyhtiöltä ja sen voi tehdä jo ennen perunkirjoitusta. Ohjeet korvaushakemukseen löydät sivulta nordea.fi/korvaushakemus. Korvaus maksetaan henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen mukaisesti.

Perunkirjoituksen toimittaminen 3 kk kuluessa kuolemasta

Perunkirjoituksessa laadittava perukirja on luettelo kuolinpesän osakkaista sekä vainajan varoista ja veloista. Verottaja voi myöntää hakemuksesta lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiseen. Perunkirjoituksen toimittaminen annetaan usein lakimiehen tai muun asiantuntijan tehtäväksi. 

Perukirjan ja liitteiden toimittaminen Nordeaan

Pankeilla on lain perusteella velvollisuus tuntea asiakkaansa ja pankkiasioinnin tarkoitus.  Kuolinpesän osalta tämä hoidetaan perukirjan ja sen liitteiden perusteella.

Pyydämme toimittamaan Nordeaan kopion perukirjasta liitteineen sekä valtakirjat pesän osakkailta. Asiakirjat voi toimittaa sähköisesti Nordea.fi/Omaposti (valitse uuden viestin vastaanottajaksi “Kuolinpesän asiat”) tai postitse vastauslähetyksenä osoitteella:

 

Nordea Bank Oyj

Operations Finland / Estates

5001230-2101

00006 VASTAUSLÄHETYS

 

Käymme asiakirjat läpi noin viikon kuluessa. Lähetämme tekstiviestin asiasta pesää hoitavalle henkilölle. Ilmoitamme myös mahdollisista puutteista asiakirjoihin liittyen.

Pankkiasioiden hoitaminen perunkirjoituksen jälkeen 

Perinnönjaon voi toteuttaa, kun toimitetut asiakirjat on käyty läpi Nordeassa ja pesänhoitaja on saanut asiasta ilmoituksen. Pesän osakkaat voivat valtuuttaa yksilöidyllä valtakirjalla yhden henkilön hoitamaan kuolinpesän pankkiasioita ja perinnönjakoa. Vainajan tilin voi jättää voimaan mahdollista veronpalautusta varten tai tarvittaessa jakamattoman kuolinpesän käyttöön.

Perinnönjako

Nordeassa olevat tilivarojen jakamisen sekä rahastojen ja arvo-osuuksien myynnin voi valtuutettu henkilö hoitaa toimipaikassa tai puhelimitse Asiakaspalvelussamme 0200 3000 tunnistautumalla pankkitunnuksilla edellyttäen, että asiakirjat ja valtakirjat kaikilta pesän osakkailta on toimitettu ja käyty läpi Nordeassa ennen jakoa.    

Rahasto- ja arvo-osuuksien siirrot perinnönsaajien arvo-osuustileille voidaan hoitaa vuoronumeropalveluna Nordean toimipaikoissa, tällöin tarvitaan lainvoimainen ositus- ja/tai perinnönjakokirja alkuperäisenä. Lainvoimainen jakokirja on myös välttämätön, jos perinnönjaossa saatuja vakuuksia pantataan.

Pesänselvittäjä kuolinpesässä

Mahdollisessa perinnönjakoa koskevassa riitatilanteessa käräjäoikeus voi määrätä kuolinpesälle pesänselvittäjän pesän osakkaan tai osakkaiden hakemuksesta. Kun pesänselvittäjän määräämistä koskeva päätös on annettu, ainoastaan pesänselvittäjä hoitaa kuolinpesän asioita. Katso oheisesta esitteestä lisää tietoa kuolinpesän pesänselvittäjän sähköisestä asioinnista.

Ota yhteyttä

Me Nordeassa ajattelemme, että kuolintapauksen sattuessa omaisilla on selvitettävänään sellainen joukko käytännön järjestelyjä, ettei yhtään ylimääräistä vaivaa kaivata. Siksi haluamme, että pankkiasiat sujuvat joustavasti sekä totutulla tavalla.

Soita Nordea 24/7

0200 3000