Milloin perinnöstä kannattaa luopua - varainhoidon lakimies vastaa

Premium Banking –konttoreissa eri puolilla Suomea työskentelevät varainhoidon lakimiehet jutta-vuoksenmaa2-smallvastaavat päivittäin asiakkaiden esittämiin varallisuuteen ja perheeseen liittyviin lainopillisiin kysymyksiin. Kysyimme Helsingin Itäkeskuksen Premium Banking –konttorin varainhoidon lakimieheltä Jutta Vuoksenmaalta (kuvassa) neuvoa asiakkaita usein askarruttaviin kysymyksiin perinnöstä luopumisesta:

Kannattaako minun luopua vanhemmiltani tulevasta perinnöstä lasteni hyväksi, jos en itse koe tarvitsevani heiltä tulevaa perintöä ja onko tämä lain mukaan mahdollista? Entä jos vanhempani ovat testamentanneet kaiken minulle, voinko luopua testamentista?

Perinnöstä luopuminen

Perillinen voi halutessaan luopua perinnöstä, sillä perintöä ei ole pakko ottaa vastaan. Siirtämällä varallisuutta suoraan yhden sukupolven yli on lisäksi mahdollista vaikuttaa perintöveron määrään. Tämä sopii luonnollisesti hyvin sellaisiin tilanteisiin, joissa oma taloudellinen tilanne on niin vakaa, ettei itsellä ole tarvetta perinnölle.

Jos testamenttia ei ole, rintaperillinen voi luopua perinnöstä pätevästi ja ilman ylimääräisiä veroseuraamuksia niin kauan kun hänen ei katsota vastaanottaneen perintöä. Tämä voi tapahtua myöhäänkin perittävän kuoleman jälkeen, mutta yleensä perinnöstä luopuminen jo käytännön syistä on hyvä tehdä perunkirjoitustilaisuudessa, jolloin asia merkitään perukirjaan ja se välittyy myös suoraan perintöverotukseen. Luopujan on hyvä muistaa, ettei hän saa ryhtyä millään tavalla pesään, jos luopumisella tavoitellaan myös verotuksellisia hyötyjä. Rintaperillisen luopuessa perinnöstä hänen tulee ilmoittaa samalla myös luopuvansa lakiosastaan. Kun tällainen ilmoitus ei sisällä mitään erityistä määräystä siitä, kenen hyväksi luopuminen on tehty, luopuminen on myös perintöverotuksellisesti edullista. Rintaperillisen itsensä ei siis katsota lahjoittavan omaisuuttaan lapsilleen, sillä hän ei ole vastaanottanut perintöä. Näin toimien rintaperilliselle ei määrätä perintöveroa, vaan perintövero määrätään rintaperillisen sijaantuleville perillisille.

Useammalle lapsenlapselle näin erikseen määrättyjen perintöverojen yhteismäärä on pienempi kuin samasta omaisuudesta yhdelle perilliselle määrätty perintövero veron progressiivisuuden vuoksi.  Jos omaisuus on esimerkiksi sen laatuista, että se pysyisi joka tapauksessa suvussa pitkään sukupolvelta toiselle, perinnöstä luopumisella vältytään ainakin yhden sukupolven perintöveroilta kokonaan.  

Esimerkki perinnöstä luopumisesta

Matti kuoli ja  häneltä jäi kaksi lasta, Pekka ja Tiina. Pekalla oli itsellään kaksi lasta, Hanna ja Jonna. Tiinalla oli yksi lapsi, Saara. Matin jäämistön arvo on 600 000 euroa, joka siirtyisi perintönä Pekalle ja Tiinalle, eli kummallekin 300 000 euroa. Jos Pekka luopuu perinnöstään, hänen osuutensa menee suoraan Hannalle ja Jonnalle, jotka kumpikin saavat 150 000 euroa, josta heitä perintöverotetaan. Jos Tiina ottaa perinnön vastaan, hän maksaa perintöveroa 300 000 eurosta. Jos Tiina kuolee yli kahden vuoden kuluttua Matin kuolemasta, hänen lapsensa Saara maksaa perintöveroa myös siitä omaisuudesta, jonka Tiina  peri Matilta. Tällöin Matin perinnöstä maksetaan perintöveroja toiseen kertaan; ensin Tiina ja hänen jälkeensä Saara.

 

Testamentista luopuminen

Testamentista voi myös luopua jättämällä vetoamatta testamenttiin. Verovaikutusten ja usein tulkinnanvaraisten sijaantulomääräysten vuoksi testamentista luopumista kannattaa harkita asiantuntijan kanssa. Omistusoikeustestamentin saaja voi luopua omistusoikeudesta ja ottaa testamentin vastaan käyttöoikeustestamenttina, vaikka tästä ei olisi erillistä mainintaa testamentissa.

Käyttöoikeustestamentilla, josta käytetään myös nimitystä hallintaoikeustestamentti, annetaan nimensä mukaisesti saajalleen käyttöoikeus omaisuuteen. Käyttöoikeus tarkoittaa testamentin saajalle oikeutta kyseisen omaisuuden hallintaan ja tuottoon samalla kun omaisuuden omistusoikeus on jollakin toisella henkilöllä. Käyttöoikeustestamentin saajan on aina huomioitava omaisuuden varsinaisen omistajan oikeudet ja etu. Lisäksi hänen on huolehdittava omaisuudesta johtuvista tarpeellisista kustannuksista.

Käyttöoikeustestamentilla on vaikutusta sekä käyttöoikeuden että omaisuuden omistusoikeuden saajien verotukseen. Käyttöoikeuden saaja ei ole perintöverovelvollinen, vaan veron maksavat omaisuuden saajat. Omistajat puolestaan saavat ”alennusta” perintöverosta, sillä käyttöoikeus pienentää heidän saamansa omaisuuden perintöverotusarvoa.

Käyttöoikeustestamentilla saatu tuotto verotetaan tuotonsaajan vuosittaisena tulona säännönmukaisessa tuloverotuksessa.

Esimerkki

Mikko oli testamentannut koko varallisuutensa omistusoikeustestamentilla ainoalle pojalleen Jukalle. Jukka otti testamentin vastaan käyttöoikeustestamenttina. Hän ei itse maksanut perintöveroja, koska hän vastaanotti testamentilla vain hallintaoikeuden. Omistusoikeus meni Jukan lapsille Hannulle ja Jannelle, jotka maksoivat perintöveron vähennettynä hallintaoikeuden arvolla.

Tervetuloa Nordeaan keskustelemaan perintösuunnittelusta

Edellä esitetty informaatio on esimerkinomaista, eikä sitä pidä tulkita henkilökohtaisena neuvontana. Omaan tilanteeseesi sopivat neuvot saat varainhoitajaltasi, jonka välityksellä voit tarvittaessa varata ajan konttorissasi palvelevalta varainhoidon lakimieheltä.