Säästäjän rahastot

Säästäjän rahastot sopivat sinulle, jos koet, että markkinoiden ja sijoitusten seuraaminen vie liikaa aikaa tai vaivaa. Näiden rahastojen joukossa on hyviä sijoitusvaihtoehtoja niin aloittelevalle kuin kokeneemmallekin sijoittajalle.

Säästäjän rahastot Ominaisuudet Hinnat Säännöt ja esitteet Säästäjän rahastot

Kuusi rahastovaihtoehtoa

Säästäjän rahastoista voit valita omaan säästöaikaan ja riskitasoon sopivan vaihtoehdon: vähäriskisin rahasto sijoittaa vain korkomarkkinoille ja eniten riskiä sisältävä osakemarkkinoille. Loput neljä rahastoa sijoittavat sekä korko- että osakemarkkinoille. Salkunhoitaja hoitaa varoja rahaston sijoituspolitiikan puitteissa ja reagoi markkinoiden ja sijoituskohteiden tulevaisuudennäkymissä tapahtuviin muutoksiin.

  • Salkunhoitaja seuraa markkinoita aktiivisesti ja käy kauppaa markkinatilanteen muuttuessa.
  • Salkunhoitaja huolehtii, että tuotto-odotus ja riskitaso säilyvät.
  • Rahastoja voi ostaa ja myydä milloin vain.

Säästäjän rahastoja hallinnoi Nordea Funds Oy.

Ominaisuudet

Salkunhoitaja seuraa markkinatilannetta puolestasi

Sijoittamisessa tärkeää on säästöjen jakaminen korko- ja osakemarkkinoille. Säästäjän rahastoissa tämä on otettu huomioon ja kunkin rahaston varat on hajautettu eri kohteisiin riski- ja tuottoprofiilin mukaisesti.

Säästäjän rahastot ovat rahastojen rahastoja, jotka sijoittavat Nordean muihin rahastoihin. Siten niiden kautta avautuu kustannuksiltaan edullinen pääsy Nordean koko rahastovalikoimaan.

Kuudella Säästäjän rahastolla on keskenään selkeästi erilaiset riskiprofiilit ja tuottotavoitteet samoin kuin oma sijoituspolitiikkansa. Valitse sopiva rahasto omien tavoitteittesi  pohjalta.

Pitkällä aikavälillä markkinatilanne muuttuu. Rahastojen salkunhoitajat miettivät puolestasi, milloin olisi oikea aika vaihtaa korkolajista toiseen tai osakesijoituksista puhuttaessa toimialasta tai maanosasta toiseen.

  • Säästö Korko: joukkolainarahasto
  • Säästö 10: korkopainotteinen yhdistelmärahasto
  • Säästö 25: korkopainotteinen yhdistelmärahasto
  • Säästö 50: yhdistelmärahasto
  • Säästö 75:  osakepainotteinen yhdistelmärahasto
  • Osakesalkku: laajasti hajautettu osakerahasto

Säästäjän rahastoja hallinnoi Nordea Funds Oy.

Tuotto ja riski

Sijoitusrahaston tuotto perustuu rahaston tekemien sijoitusten arvonnousuun ja tuottoihin.

Rahastosijoittamisen tärkein etu on sijoitusten hajauttaminen. Siten jonkin omaisuuslajin, maanosan tai toimialan menestyessä huonosti toisella voi mennä hyvin.

Säästö Korko on korkorahasto

Korkorahastojen tuotto perustuu korkomarkkinoiden kehitykseen, joka on osakemarkkinoita vakaampaa. Vakauden vastapainona on alhaisempi tuotto. Korkorahastojen tuotto riippuu korkotasosta ja sen vaihteluista sekä valituista kohteista ja ostojen ja myyntien ajoituksesta.

Korkorahastoissa merkittävimmät riskit muodostuvat korko- ja luottoriskistä. Kaikessa korkosijoittamisessa riski liittyy korkotason nousuun sijoitusaikana. Mikäli markkinakorot nousevat ja sijoittaja myy rahasto-osuutensa, saattaa tuotto jäädä odotettua pienemmäksi, jopa miinusmerkkiseksi. Tämä perustuu siihen, että korkotason noustessa rahaston salkussa olevien joukkolainojen tai rahamarkkinasijoitusten markkina-arvo laskee, jolloin myös rahasto-osuuden arvo laskee.

Luottoriski tarkoittaa sitä, että joukkolainasijoituksiin liittyy epävarmuus lainan liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.

Säästö 10, 25, 50 ja 75 ovat yhdistelmärahastoja

Yhdistelmärahaston riskiin vaikuttavat rahaston sijoitusten jako korko- ja osakesijoitusten välillä, korkosijoitusten korko- ja luottoriskistä sekä osakesijoituksiin liittyvästä osakemarkkinoiden riskistä.

Yhdistelmärahastoon liittyvä riski on suurempi kuin korkorahastossa, koska osa rahaston varoista sijoitetaan osakkeisiin ja pienempi kuin osakerahastoissa, sillä korkosijoitukset tuovat rahastoon vakautta.

Riskitason määrittelee osakkeiden osuus yhdistelmärahastossa. Esimerkiksi Säästö 25 -rahaston varoista vain 25 % on sijoitettu osakemarkkinoilla, joten sen riskitaso on alempi kuin Säästö 75 -rahastossa, jonka varoista 75 % on sijoitettu osakemarkkinoille.

Osakesalkku on osakerahasto

Osakerahastojen osuuksien arvonkehitys myötäilee osakemarkkinoiden kehitystä.

Osakekurssien lasku tai nousu vaikuttaa rahasto-osuuden arvoon. Riskiä pienentää kuitenkin sijoitusten hajautus useaan eri kohteeseen. Riskitaso on näin ollen yksittäisiä osakesijoituksia alempi. Säästäjän rahastoissa riskiä pienentää lisäksi se, että rahastot ovat rahastojen rahastoja, joten yhdellä sijoituksella saa hajautuksen jopa satoihin sijoituskohteisiin.

Euroalueen ulkopuolelle tehtäviin sijoituksiin liittyy myös valuuttakurssiriski.

Markkinatilanteesta riippuen rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea. Sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Hinnat

Rahasto-osuuksien ostosta eli merkinnästä peritään merkintäpalkkio ja myynnistä eli lunastuksesta lunastuspalkkio. Verkkopankissa teet rahastomerkinnät alennetuin palkkioin.

Rahasto maksaa rahastoyhtiölle hallinnointipalkkiota, joka muodostuu rahaston hoidon kustannuksista kuten arvonlaskennasta, kirjanpidosta ja raportoinnista.

Hallinnointipalkkion määrä ilmoitetaan vuotuisena palkkiona. Sitä ei veloiteta erikseen, vaan se vähennetään rahasto-osuuden päivän arvosta. Palkkioon sisältyy rahasto-osuuksien säilytysmaksu.

Nordean Avain- ja Check-in-asiakkailta, jotka joko konttorissa tai verkkopankissa tehdyn rahastosäästösopimuksen mukaisesti säästävät säännöllisesti Nordea-rahastoihin, ei peritä merkintäpalkkiota ja vastaavasti Kanta-asiakas saa 50 % alennuksen merkintäpalkkiosta.

Rahastojen palkkiot saat rahastokohtaisesti Rahastot Nytistä.

Säännöt ja esitteet

Säännöt ja esitteet

Tutustu rahaston sijoituspolitiikkaan, riskeihin ja kuluihin lukemalla rahaston avaintietoesite, säännöt ja virallinen rahastoesite ennen sijoituspäätöksen tekoa Rahastot Nytistä.

Neuvoja rahastosäästämiseen

Funds Magazine  

Tilaa rahastojen digilehti

Tilaa Funds Magazine ja saat käyttöösi arkiston täynnä kiinnostavia rahastoja ja markkinoita käsitteleviä uutisia ja artikkeleita.

Sail boat stem  

Vastuullista tuottoa

Nordean rahastoja hoidetaan vastuullisesti. Salkunhoidossa otetaan huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat.