Muutoksia Nordea-rahastojen säännöissä 17.08.2015

Sijoitusrahasto Nordea Corporate Bond
Rahaston sääntöjen 2 §:ää on muutettu sijoituskohteiden osalta siten, että rahasto sijoittaa pääsääntöisesti euromääräisiin joukkolainoihin ja muihin korkoinstrumentteihin. Rahaston sijoituspolitiikka keskittyy sijoituskohteen liikkeeseenlaskuvaluuttaan, kun se aiemmin on keskittynyt sijoituskohteen liikkeeseenlaskupaikkaan. Lisäksi luottoluokitusvaatimuksia koskevaa muotoilua sekä rahastolle mahdollisesti, esimerkiksi lainojen vaihdon kautta, tulevia osakkeita ja osakesidonnaisia instrumentteja koskevaa muotoilua on täsmennetty.

Sijoitusrahasto Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities
Rahaston sääntöjen 2 §:ää on muutettu siten, että rahaston sijoituspolitiikka keskittyy tarkastelemaan sijoituskohdetta eikä liikkeeseenlaskijaa. Rahasto sijoittaa yritysten, valtioiden, kuntien sekä muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin ja muihin korkoinstrumentteihin maailmanlaajuisesti. Luottoluokitusta ei enää käytetä erityisenä perusteena sijoituksia tehtäessä, minkä vuoksi sijoituskohteiden luottoluokituksia koskeva muotoilu on poistettu. Lisäksi rahastolle mahdollisesti, esimerkiksi lainojen vaihdon kautta, tulevia osakkeita ja osakesidonnaisia instrumentteja koskevaa muotoilua on täsmennetty.

Sijoitusrahastot Nordea Intia ja Nordea Kiina
Kummankin syöttörahaston 2 §:ssä olevaa kohderahaston sijoituspolitiikan kuvausta on muutettu vastaamaan Nordea 1, SICAV:n rahastoesitteeseen tehtyjä täsmennyksiä.

Lisäksi Nordea Kiina -rahaston sääntöjen 2 §:ään on lisätty maininta, jonka mukaan kohderahasto voi jatkossa sijoittaa enintään 10 % varoistaan Kiinan A-osakkeisiin Stock Connect -ohjelman kautta. Lisätietoja Stock Connect -ohjelmasta on Nordea Funds Oy:n virallisessa rahastoesitteessä.

Lisätietoja
Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 8.7.2015 ja muutetut säännöt tulevat voimaan 17.8.2015. Sääntömuutosten voimaantulo ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Rahastokohtaiset säännöt ja virallinen rahastoesite ovat nähtävissä Rahastot Nytissä.