Pääsy tämän verkkosivuston tietoihin ja asiakirjoihin on rajoitettu sääntelystä johtuen

Vastuuvapauslauseke

VASTUUNRAJOITUS – TÄRKEÄÄ

TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA OLEVAT SÄHKÖISET VERSIOT MATERIAALEISTA, JOITA AIOT KATSELLA, ON JULKAISTU YKSINOMAAN TIEDONANTOTARKOITUKSESSA.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tämä verkkosivu ja tällä verkkosivulla oleva tieto ei ole eikä muodosta osaa mistään tarjouksesta myydä tai tarjouspyynnöstä ostaa arvopapereita missään maassa, jossa kyseinen tarjous tai myynti olisi lainvastainen. Arvopapereita, joihin tässä tai seuraavilla sivuilla viitataan (”Arvopaperit”), ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”)) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröintivelvollisuudesta Yhdysvaltain arvopaperilain tai soveltuvien osavaltioiden arvopaperilakien mukaisesti. Arvopapereita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. 

Arvopapereita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Uudessa-Seelannissa tai näihin maihin tai missään muussa maassa tai mihinkään muuhun maahan, jossa Arvopaperien tarjoaminen ei olisi sallittua, ja seuraavien sivujen sisältämiä tietoja tai muita Arvopapereihin liittyviä tietoja ei saa toimittaa kenellekään henkilölle edellä mainituissa maissa.

Tämä verkkosivu ja tässä esitetyt tiedot eivät ole Esiteasetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) ja sen alaisen lainsäädännön mukainen esite. Esiteasetuksen mukaisesti laadittu ja Finanssivalvonnan hyväksymä esite tullaan julkaisemaan, ja se tulee julkaisemisen jälkeen olemaan saatavilla Viking Line Abp:ltä (”Yhtiö”) sekä muista esitteessä mainituista paikoista. Euroopan talousalueen (”ETA”) jäsenvaltioiden osalta Suomea ja Ruotsia lukuun ottamatta (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”) mihinkään toimiin ei ole ryhdytty eikä ryhdytä Arvopaperien tarjoamiseksi yleisölle siten, että syntyisi velvollisuus julkaista esite missään Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena Arvopapereita saa myydä Relevanteissa jäsenvaltioissa vain Esiteasetuksen (EU) 2017/1129 mukaisen poikkeuksen nojalla. Tämä osa verkkosivua on kohdistettu vain Suomen tai Ruotsin ulkopuolisissa ETA-jäsenvaltioissa oleville henkilöille, jotka ovat ”kokeneita sijoittajia” Esiteasetuksen 2(e) artiklan mukaisesti (”Kokeneet sijoittajat”).

Isossa-Britanniassa tämä verkkosivu ja tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksiin liittyvistä asioista Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) vuoden 2005 määräyksen (Financial Promotion Order 2005) (muutoksineen, “Määräys”) 19(5) artiklan mukaisesti, (ii) yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity) Määräyksen 49 (2) artiklan (A)–(D) -kohtien mukaisesti taikka (iii) muille henkilöille, joille tämä verkkosivu ja tässä esitetty tieto voidaan laillisesti antaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit tahot”). Kenenkään, joka ei ole Relevantti taho, ei tule toimia tämän verkkosivun tai tässä esitettyjen tietojen perusteella tai luottaa sen sisältöön. Tähän verkkosivuun tai tässä esitettyihin tietoihin liittyvät mahdolliset sijoitukset tai sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien tahojen saatavilla ja niihin ryhdytään ainoastaan Relevanttien tahojen kanssa.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettuja saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, etteivät heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö tai kukaan Yhtiön edustaja ei ota mitään vastuuta siitä, mikäli joku henkilö rikkoo sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Jos teidän ei ole sallittua tarkastella tämän verkkosivun materiaaleja tai olette epävarma, saatteko tarkastella näitä materiaaleja, teitä pyydetään poistumaan tältä verkkosivulta. On teidän velvollisuutenne varmistua soveltuvien lakien ja sääntelyyn liittyvien vaatimusten noudattamisesta.

Vahvistus:

Siirtymällä tarkastelemaan tämän valikon kautta saatavilla olevia materiaaleja vahvistatte, että (1) olette lukeneet ja ymmärtäneet yllä esitetyt tiedot, (2) hyväksytte sitoutuvanne sen ehtoihin, (3) soveltuvien lakien ja asetusten mukaan teidän on sallittua siirtyä tämän verkkosivun seuraaviin osiin, (4) sitoudutte olemaan välittämättä tai muutoin lähettämättä mitään tämän verkkosivun sisältämää tietoa kellekään henkilölle Yhdysvalloissa tai julkaisuihin, joita levitetään yleisesti Yhdysvalloissa, ja te:

(a) ette asu tai oleskele, ole perustettu tai rekisteröity henkilöyhtiö tai osakeyhtiö, ettekä siirrä mitään tällä internetsivustolla olevaa tietoa kenellekään henkilölle, joka asuu tai oleskelee Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Uudessa-Seelannissa tai missään muussa maassa, jossa edellä mainittujen tietojen levittäminen tai julkaiseminen ei olisi paikallisten lakien mukaista.

(b) ette asu tai oleskele missään Relevantissa jäsenvaltiossa, Suomea lukuun ottamatta, ellette ole Kokenut sijoittaja; ja

(c) ette asu tai oleskele Isossa-Britanniassa, ellette ole Relevantti taho.

Mikäli ette voi antaa näitä vahvistuksia, teidän tulee valita alla oleva vaihtoehto EN VAHVISTA.

En vahvista