Vastuunrajoitus

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus aina siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE TARKOITETTU JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI KYSEISEN MAAN SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa tai Japanissa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettuja saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan ja Japanin ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, etteivät heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos nämä henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja missä tahansa muussa sellaisessa Euroopan talousalueen (”ETA”) jäsenvaltiossa kuin Suomessa, jossa sovelletaan asetusta (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”), joka on osa kansallista lainsäädäntöä Yhdistyneessä kuningaskunnassa European Union (Withdrawal) Act 2018:n nojalla, tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat ”kokeneita sijoittajia” siten kuin Esiteasetuksen, muutoksineen, artiklassa 2(1)(e) määritellään. 

Tämä verkkosivu ja sillä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman omaaville yhtiöille (high net worth companies), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida Määräyksen 49(2) artiklan (a) to (d) kohtien mukaisesti (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän verkkosivuun tai sillä esitettyihin tietoihin liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville, ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän verkkosivun tai sillä esitettyjen tietojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Nordea Bank Oyj ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ("Pääjärjestäjät") toimivat osakeannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Pääjärjestäjät eivät pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin yhteydessä. Pääjärjestäjä ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, osakeantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta verkkosivuilla esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa tai Japanissa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

En vahvista