Nordea Kiinnitysluottopankki

Olemme vakavarainen suomalainen kiinnitysluottopankki ja osa vahvaa eurooppalaista finanssipalveluja tarjoavaa Nordea-konsernia. Yhtiömme harjoittaa kiinnitysluottopankkitoimintaa: liiketoimintaa, jossa lasketaan liikkeeseen vakuudellisia joukkovelkakirjalainoja.

Nordea Kiinnitysluottopankki on Nordea Bank Ab:n (publ) 100%:sti omistama suomalainen tytäryhtiö joka hallinnoi Nordean Suomen toimintojen asuntorahoituskokonaisuutta.

Yhtiötä koskevat tiedot

Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj
Satamaradankatu 5, 00020 Nordea. Kotipaikka Helsinki.
Y-tunnus 2743219-6
AL V-tunnus:FI27432196

Toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, puhelin 010 831 51, faksi 010 831 5328. Euroopan Keskuspankki on myöntänyt Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj:lle toimiluvan 15.8.2016.

Hallituksen jäsenet Hallinto- ja ohjausjärjestelmät Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenet ja ansioluettelot

Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj on aloittanut toimintansa 1.10.2016

Toimitusjohtaja on Thomas Miller
Toimitusjohtajan sijaisena toimii Tarja Ikonen

Hallinto- ja ohjausjärjestelmät

Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj (yhtiö, luottolaitos) noudattaa luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 1 §:n vaatimuksia hallinto- ja ohjausjärjestelmistä.

Yhtiön hallitus hyväksyy riskistrategian ja muut strategiset tavoitteet sekä huolehtii, että niiden noudattamista valvotaan luotettavasti.

Yhtiön riskinotto- ja riskienhallintajärjestelmät noudattavat luottolaitostoiminnasta annetun lain 9 luvun vaatimuksia.

Hallituksen kokoonpano ja työskentely

Yhtiö noudattaa luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 2 §:n vaatimuksia hallituksen kokoonpanosta ja työskentelystä.

Hallitus on hyväksynyt luottolaitokselle toimintaperiaatteet, joilla edistetään hallituksen kokoonpanon monimuotoisuutta. Monimuotoisuutta arvioitaessa on otettava huomioon koulutus, osaaminen ja ammatillinen kokemus sekä yksittäisen jäsenen kohdalla että hallituksessa kokonaisuutena. Lisäksi hallituksessa kokonaisuutena on huomioitava sukupuoli, ikä ja maantieteellinen tausta. Riittävä monimuotoisuus takaa, että erilaiset mielipiteet ja kokemukset saadaan esille. Hallitus on hyväksynyt tavoitteeksi sukupuolten tasapuolisen edustuksen hallituksessa sekä laatinut toimintaperiaatteet, joilla tavoite saavutetaan.

Hallituksen valiokunnat

Yhtiö ei ole luottolaitoslain tarkoittama rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävä luottolaitos, minkä vuoksi yhtiön hallituksella on ainoastaan tarkastusvaliokunta. Valiokunnalle kuuluvat luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitetut valiokunnan tehtävät. Tarkastusvaliokunnan perustaminen täyttää hallituksen näkemyksen mukaan luottolaitoslain vaatimuksen yhtiön toiminnan laatuun, laajuuteen ja monimuotoisuuteen nähden kattavasta ja oikeasuhteisesta hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, jolla varmistetaan luottolaitoksen johtaminen tehokkaasti ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti sekä se, että luottolaitoksen hallitus voi tehokkaasti valvoa luottolaitoksen johtamista.

Tarkastusvaliokunta:

Hanna-Maria Heikkinen, puheenjohtaja
Markku Pehkonen
Satu Vartiainen

Johdon luotettavuus ja pätevyys sekä ajankäyttö

Yhtiö noudattaa luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 4 §:n vaatimuksia johdon luotettavuudesta ja pätevyydestä ja 7 luvun 5 §:n vaatimuksia johdon ajankäytöstä.

Yhtiön toimitusjohtaja on perustanut johtoryhmän, joka avustaa ja tukee häntä päivittäisen toiminnan johtamisessa. Johtoryhmään kuuluvat yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja (CFO), operatiivisesta toiminnasta vastaava johtaja (COO), asuntolainatuotteista ja –prosesseista vastaava johtaja (Head of Mortgage products) sekä riskienhallintajohtaja (CRO).

Riippumaton riskienvalvontatoiminto

Yhtiöllä on riippumaton riskienvalvontatoiminto, jonka johtaja on CRO Niko Nordlund.