Kundkontroll – varför frågar banken?

Bankens verksamhet bygger på förtroende som skapas genom bra service, kundkontroll och -identifiering samt rätta lösningar. Vi ställer olika slags frågor eftersom vi vill känna dig och förstå din livssituation. På så sätt kan vi ge dig goda råd och erbjuda dig banktjänster efter dina behov.

Vissa frågor ställer vi dock av andra orsaker. Nordea är en av de största bankerna i Europa, och vi vill ta vårt samhällsansvar. Bankerna måste följa många olika lagar i syfte att förhindra till exempel penningtvätt, terrorism och ekonomisk brottslighet.

Vi ställer frågor när du blir kund hos oss och också därefter när du sköter ärenden på kontoret, via nätbanken eller per telefon i Nordea Kundtjänst 0200 5000 eller Nordea Business Centre 0200 2525.

Var alert på webben

Se till att enheten du använder är skyddad, att antivirusprogrammet är uppdaterat och att brandväggen fungerar. Var på alerten när du sköter dina ärenden på nätet och öppnar e-post och länkar från obekanta källor. Förvara och använd bankkoderna omsorgsfullt, och låt inte andra personer använda dina konton.

Varför frågar banken? Blanketter - FATCA / CRS Frågor och svar - FATCA / CRS Varför frågar banken?

Vilka frågor ställer vi?

Banken har en lagstadgad skyldighet att identifiera och känna sina kunder. Utöver personuppgifterna ska banken ha tillräckliga uppgifter om kundens verksamhet, ekonomiska ställning och medlens ursprung. Genom att svara på frågorna stöder du vårt arbete mot brottslighet och tar din del av samhällsansvaret. Vi hanterar alla uppgifter du gett konfidentiellt i enlighet med lagarna om banksekretess.

Vi kan ställa dig frågor om till exempel ursprunget av och användningsändamålet för medel som sätts in på ditt konto. För att reda ut ursprunget av medlen kan vi utöver en skriftlig utredning behöva exempelvis köpebrev eller andra handlingar.

Banken måste också veta om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) i en annan stat eller en sådan persons familjemedlem eller nära bolagspartner. Det här betyder inte att vi frågar om dina politiska åsikter.

Vi skaffar kunduppgifter via olika kanaler 

Vi ställer frågor om kunden och hens bankärenden via olika kanaler. En del kunder kontaktar vi per brev eller telefon och en del får frågeformuläret i nät- eller mobilbanken.

Du kan svara på frågorna tryggt i nätbanken efter att du loggat in. I nätbanken kan du kontrollera webbplatsens säkerhet och SSL-kryptering genom att klicka på bilden av hänglåset i webbläsarens övre eller nedre balk.

Vi kontrollerar både personuppgifter och uppgifter om bankärenden. Vi ställer bland annat frågor om medborgarskap, födelseland, beskattningsland och ursprung av medlen som kommer till Nordea. Frågorna är desamma som de som vi går igenom på möten på kontoren.

En del kunder kontaktar vi per brev eller telefon och en del får frågeformuläret i nätbanken, mobilbanken eller på nordea.fi/ta.

Vi vill ännu påminna dig om att vi inte någonsin kontaktar dig per e-post eller telefon för att fråga om personliga bankkoder, kortuppgifter eller personbeteckning.

Läs frogor och svar 

Identitetshandlingar som Nordea godkänner

Banken är skyldig att kontrollera kundens identitet i en officiell och intakt identitetshandling. Detta gäller både befintliga och nya kunder.

Läs mer: Indentitets handlingar som Nordea gokänner 

Blanketter - FATCA / CRS

FATCASkattskyldighet i USA - FATCA 

USA och Finland har avtalat om informationsutbyte i enlighet med FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), dvs lagen om beskattning av amerikanska personers konton utomlands. Enligt avtalet ska finansinstitut identifiera konton och placeringsförmögenhet som ägs av amerikanska personer och meddela lokala skattemyndigheter deras belopp. Skattemyndigheterna vidarebefordrar uppgifterna till skattemyndigheten i USA, Internal Revenue Service (IRS).

Med amerikanska personer (US person) avses bland annat personer som bor i USA, amerikanska medborgare, personer med dubbelt medborgarskap, innehavare av permanent uppehållstillstånd, dvs. Green Card, och företag registrerade i USA.

Vi ber dig fylla i en av blanketterna nedan om du får ett brev från Nordea om uppgifter som hänför sig till FATCA. Returnera den till oss enligt anvisningarna i brevet. Länkarna nedan ersätter de tidigare formulären W-8BEN, W-8BEN-E, W9 samt förenklad självskattning för företag.

Om du har frågor om detta, se, vanliga frågor och svar  eller kontakta Nordea Kundtjänst (0200 5000) mån–fre kl. 8–20 (lna/msa).

Observera att Nordea inte kan ge skatterådgivning som gäller lagen om FATCA. Om du har frågor om beskattning, kontakta en skatteexpert eller sök information på IRS:s webbplatsÖppnas i nytt fönster.

Formulär FATCA 
För vem?FomulärInformation
Behöver du någon annan blankett än dessa kan du hitta alla blanketter på IRS hemsida.Öppnas i nytt fönster
Frågor och svar - FATCA / CRS

Frågor och svar om förfrågan i nätbanken

FrågaSvar
Varför ställer ni sådana här frågor?

På Nordea arbetar vi aktivt för att bevaka dina ekonomiska intressen. Dessutom bekämpar bankerna olaglig verksamhet såsom bedrägeriförsök, identitetsstölder, människohandel, narkotikahandel, finansiering av terrorism samt ekonomisk brottslighet såsom penningtvätt och skatteflykt. Kunderna litar på oss och Nordea betraktas som en ansvarsfull aktör i samhället. Vi vill upprätthålla detta förtroende.
Vi tar vårt ansvar på allvar och är skyldiga att ha kännedom om hur våra kunder använder bankens produkter och tjänster. I sista hand är det fråga om myndigheternas krav som förpliktar oss att samla in dessa uppgifter om våra kunder.

Ställer ni de här frågorna till alla kunder?

Ja. Vi ber alla våra kunder svara på frågorna, men frågorna ställs inte alla kunder samtidigt.
Vi vet att så gott som alla våra kunder är ärliga men vi måste ställa frågorna till alla kunder för att hitta de kunder som inte är ärliga. Genom att svara på frågorna hjälper du och de övriga kunderna oss att bekämpa olaglig verksamhet.

För vilka ändamål används dessa uppgifter?

Vi använder uppgifterna för att lära oss känna och förstå våra kunder. På detta sätt kan vi bevaka kundernas ekonomiska intressen och upptäcka eventuell kriminell verksamhet. Vi vill skydda våra kunder och hela samhället. Vi vet att de flesta kunder hos Nordea är ärliga.

Dessa uppgifter uppdateras i kundsystemen så att alla uppgifter om dig är korrekta och ajour.

Måste jag svara på frågorna?

Ja, alla kunder måste svara på frågorna. I egenskap av bank och en ansvarsfull aktör i samhället är Nordea skyldig att ställa dessa frågor till alla sina kunder.
Det är viktigt att spara alla sidor av formuläret. Då försvinner inte uppgifterna även om du inte besvarar alla frågor i samband med att du loggar in för första gången.
Om du inte har fyllt i formuläret ombeds du göra det.

Vad händer det om jag inte svarar på frågorna?

Om du inte svarar på alla frågor kan det i sista hand innebära att vi inte kan erbjuda dig alla tjänster eller ge dig den rådgivning du behöver.
Det är viktigt att spara alla sidor av formuläret. Då försvinner inte uppgifterna även om du inte besvarar alla frågor i samband med att du loggar in för första gången.


Om du inte har fyllt i formuläret ombeds du göra det.
Avslutar ni min kundrelation hos Nordea om jag låter bli att besvara frågorna?

Eftersom vi behöver dina svar på frågorna, försöker vi kontakta dig om du inte svarat på dem. Du kan ha flera orsaker till att inte svara på frågorna, och därför vill vi kontakta dig.

Om vi inte lyckas kontakta dig kan det i sista hand innebära att vi inte kan erbjuda dig alla tjänster eller ge dig den rådgivning du behöver.

Ställer alla banker sådana här frågor?

Ja, myndigheterna kräver att alla banker ska ställa dessa frågor till sina kunder. Bankerna kan dock själv bestämma hur och när de ställer frågorna. Myndighetskraven är emellertid desamma på alla banker.

Bankerna får själv bestämma hur de skaffar dessa uppgifter.

Ytterligare information: Finansinspektionen.

Kan jag svara på frågorna vid ett senare tillfälle?

Ja, det kan du göra. Om du har fått ett brev med en personlig kod, kom ihåg att koden gäller 30 dagar.

Överlåter ni mina uppgifter även till andra banker?

Nej, det gör vi inte. Med hjälp av svaren försäkrar vi oss endast om att alla uppgifter om dig är korrekta och ajour. Dessutom används uppgifterna i samband med lagstadgad rapportering.

Uppgifterna som du ger behandlas konfidentiellt i enlighet med bankens tystnadsplikt. Vi iakttar även personuppgiftslagen.

Kan jag ändra på mina svar senare?

Om du vill korrigera eller uppdatera de uppgifter som du tidigare gett kan du kontakta ditt kontor eller ringa Nordea Kundtjänst 0200 5000.

Hur ofta ställer ni sådana här frågor?

Vi måste ställa frågorna med jämna mellanrum eftersom myndigheterna kräver att alla banker i Finland uppdaterar sina kunduppgifter.

Vi vill framför allt bevaka dina ekonomiska intressen och skydda dig mot kriminell verksamhet, såsom identitetsstöld, bedrägerier och nätfiske. Vi måste ställa de här frågorna eftersom det är en del av vårt ansvar som bank.

Varför frågar ni i vilket land/vilka länder jag är skattskyldig?

OECD (organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) har fattat beslut om den gemensamma rapporteringsstandard som gäller automatiskt informationsutbyte om finansiella konton. Över 40 länder, inklusive Finland och alla EU-länder, har godkänt denna standard.

Enligt standarden är finansiella institut skyldiga att reda ut i vilka länder kunderna är skattskyldiga. Uppgifterna om de kunders konton som är skattskyldiga i andra länder eller inom andra jurisdiktioner ska rapporteras årligen.

Varför ställer ni frågor om mitt födelseland och min nationalitet?

Myndigheterna kräver att vi som bank har dessa uppgifter om våra kunder.

Hur vet jag att detta brev verkligen har kommit från Nordea och att webbsidan är Nordeas och inte ett försök till bedrägeri eller nätfiske?

Om du har fått ett brev med en länk och en personlig kod, kom ihåg att själv skriva in webbadressen.

När du har loggat in på nätbanken eller skrivit in webbadressen, ser du en låsinkon i adressfältet. Det signalerar att du befinner dig på en säker webbsida.

Innan du fyller i formuläret kan du kontrollera att ditt namn och din personbeteckning har fyllts i automatiskt.

Om du är osäker på om det verkligen är Nordea som kontaktat dig kan du ringa Nordea Kundtjänst 0200 5000.

Jag känner att vissa frågor kränker mitt integritetsskydd. Har ni verkligen rätt att ställa dessa frågor till mig?

Vi är skyldiga att samla in dessa uppgifter om våra kunder. Nordea betraktas som en ansvarsfull och pålitlig aktör i samhället. Vi vill upprätthålla detta förtroende.

Myndigheterna kräver att vi samlar in dessa uppgifter om våra kunder. Genom att besvara frågorna hjälper du oss att fullgöra vår skyldighet och bekämpa olaglig verksamhet.

Vi vet att så gott som alla våra kunder är ärliga men vi måste ställa frågorna till alla kunder för att hitta de kunder som inte är ärliga. Vi ställer inte de här frågorna för att vi skulle misstänka dig för något.

Jag har varit kund hos Nordea i drygt 10/20/30 år. Varför måste jag svara på dessa frågor just i det här skedet?Jag känner min bankrådgivare personligen. Varför behöver ni de här uppgifterna?Mina kunduppgifter har inte ändrats sedan jag blev kund hos Nordea. Måste jag ändå svara på frågorna?

Myndigheterna kräver att alla banker i Finland uppdaterar sina kunduppgifter. Vi vill framför allt bevaka dina ekonomiska intressen och skydda dig mot kriminell verksamhet, såsom identitetsstöld, bedrägerier och nätfiske. Vi måste ställa de här frågorna eftersom det är en del av vårt ansvar som bank.

Vi ställer frågorna till alla våra nya och befintliga kunder oberoende av hur länge de varit kunder hos oss.

Vi ställer frågorna just nu eftersom de finska myndigheterna och lagstiftarna har infört och börjat tillämpa allt striktare regler. I reglerna fastställs vilka uppgifter finansiella institut ska ha om sina kunder

Kommer ni att kontakta mig om mina svar på frågorna inte stämmer överens med verkligheten?

Vårt viktigaste mål är att bevaka dina ekonomiska intressen. Det innebär att vi skyddar dig mot identitetsstölder, bedrägeriförsök och annat slags ekonomisk brottslighet.

Beroende på dina svar kan vi behöva ytterligare uppgifter. Om uppgifterna är motstridiga kan vi kontakta dig för att försäkra oss om att uppgifterna du gett är korrekta.

Kommer ni att använda dessa uppgifter mot mig när jag i framtiden kontaktar banken?

Vi vill framför allt bevaka dina ekonomiska intressen och skydda dig mot kriminell verksamhet, såsom identitetsstöld, bedrägerier och nätfiske.

Därför kontaktar vi dig om dina svar inte stämmer överens med verkligheten.

Vi kontaktar dig framför allt för att försäkra oss om att uppgifterna du gett är korrekta och för att korrigera eventuellt felaktiga uppgifter.

Ni har ställt de här frågorna redan för xx veckor/månader sedan. Varför ställer ni dem på nytt?

Vi beklagar om du nyligen svarat på liknande frågor. Vi ber dig ändå besvara frågorna även den här gången. Om du vet svaren tar det bara några minuter att besvara frågorna.

Jag är kund hos andra banker också, och de agerar inte så här. Hur kan ni påstå att alla banker ställer sådana här frågor?

Myndigheterna kräver att alla banker i Finland uppdaterar sina kunduppgifter. Vi ställer frågorna för att försäkra oss om att uppgifterna om dig är korrekta och ajour.

Varje bank kan själv bestämma hur och när den kontaktar sina kunder. Myndighetskraven är emellertid desamma på alla banker.

Varför får jag ett brev även om min fru fick svara på frågorna i nätbanken och min far på kontoret?

Vi ställer frågorna till kunderna på olika sätt beroende på hur de använder våra tjänster. Vi kontaktar våra kunder antingen i nätbanken, mobilbanken, per telefon eller brev och försäkrar oss om att uppgifterna om dem är korrekta och ajour.

Brevet skickas endast till de kunder som inte använder nätbanken eller mobila tjänster.

Frågor och svar om FATCA

FrågaSvar
Vad är FATCA?

FATCA är en lag i USA om beskattning av utländska konton och annan placeringsförmögenhet. FATCA är en förkortning för Foreign Account Tax Compliance Act.

Lagens syfte är att hindra skatteflykt från USA. Enligt FATCA måste finansinstituten identifiera kunder vars uppgifter ska rapporteras till USA.

FATCA har införts eller kommer att införas i den lokala lagstiftningen i otaliga länder, bl.a. i hela Nordean och Baltikum.

Hur inverkar FATCA?

Finansinstituten måste i enlighet med FATCA identifiera vilka av deras kunder som är amerikanska personer, företag och organisationer, och årligen rapporterta konton och placeringsförmögenhet som dessa kunder äger direkt eller indirekt. I allmänhet rapporterar finansinstituten dessa uppgifter till den lokala skattemyndigheten.

FATCA har införts eller kommer att införas i den lokala lagstiftningen i alla länder där Nordea är verksam. Ryssland utgör ett undantag. Där har Nordea undertecknat ett avtal direkt med IRS om att följa lagen.

Det här betyder att Nordea måste följa FATCA-kraven i alla länder och kontrollera alla nuvarande och nya kunders FATCA-status. Nordea kontaktar vid behov kunderna för tilläggsinformation.

Nordea måste också innehålla skatt på FDAP-betalningar (fixed or determinable annual or periodical) från USA till vissa finansinstitut som inte följer FATCA-kraven.

Ersätter FATCA andra amerikanska skattebestämmelser?
 

Nej.  FATCA och lokal lagstiftning i anslutning till den gäller endast processen och rapporteringen kring kundkontroll som krävs av finansinstituten. Den inverkar inte på de skattelagar som du i övrigt ska beakta.

Nordea rekommenderar att du ber en skatteexpert om råd om du har frågor om skattelagstiftningen.

Vad måste Nordea göra för att följa kraven?

Nordea är förpliktad till följande:

 • Nordea måste gå igenom nuvarande och nya kunder för att identifiera kunder som rapporteringskyldigheten enligt FATCA gäller.
 • Nordea måste meddela lokala myndigheter uppgifterna om alla konton som amerikanska personer direkt eller indirekt äger. I Ryssland och Schweiz rapporterar Nordea direkt till IRS.
 • Nordea måste också meddela uppgifter om konton och annan placeringsförmögenhet som ägs av personer som inte svarar på frågorna som gäller FATCA-kontrollen.
 • Nordea måste ta ut skatt på FDAP-betalningar från USA till vissa finansinstitut som inte följer FATCA-kraven.
Är Nordea den enda banken som gör så här?

Nej. Alla finansinstitut måste följa FATCA-kraven. Olika finansinstitut kan dock ha olika praxis i fråga om efterlevnad av kraven.

En annan bank kontaktade mig. Varför bad den mig om andra dokument än Nordea?
 

Olika finansinstitut kan ha olika praxis i fråga om hur de samlar in uppgifter från sina kunder för att kontrollera deras FATCA-status och de kan använda sig av andra blanketter än Nordea.

Nordea kan inte ge råd som gäller FATCA-statusen eller beskattningen i USA. Om du behöver rådgivning gör du klokt i att kontakta en skatteexpert.

Vilka uppgifter rapporterar Nordea till de lokala skattemyndigheterna?
 

I de uppgifter som ska rapporteras för 2014 ingår namn, adress och skattebeteckning för den amerikanska personen samt kontonummer och saldo på kontona.

Hur inverkar detta på enskilda personer?

Påverkar detta mig endast om jag är amerikansk medborgare?
Nej. Det finns flera kriterier i lagen som finansinstituten måste beakta då de går igenom sina kunders konton och försöker identifiera amerikanska personer. Om kunden uppfyller vilket som helst av kriterierna nedan tar banken eventuellt kontakt för att få tilläggsinformation:

 • amerikanskt medborgarskap eller bosättningsort i USA
 • född i USA
 • arbetstillstånd (Green Card)
 • personen tillbringar en betydande del av sin tid i USA varje år
 • amerikansk adress i kundregistret
 • amerikanskt telefonnummer i kundregistret
 • återkommande betalningar till konto i USA
 • fullmakt eller rätt att underteckna har getts till en person med amerikansk adress
 • en c/o-adress är den enda adressen som finns i kundregistret

Finansinstituten måste gå igenom alla sina kunder för att kunna identifiera amerikanska personer. Därför kan finansinstituten också kontakta personer som inte är amerikanska personer.
 
Jag är en amerikansk person. Vad innebär det här för mig?
Om du är en amerikansk person kontaktar Nordea eventuellt dig för tilläggsinformation. Du vill kanske också ta reda på om du behöver skicka andra uppgifter till skattemyndigheten i USA.

Nordea kan inte ge dig råd i dessa ärenden. Vänligen kontakta en skatteexpert för hjälp.

Nordea måste meddela dina uppgifter och kontouppgifter till lokala skattemyndigheter årligen. I Ryssland och Schweiz rapporterar Nordea direkt till IRS.
 
Jag är inte en amerikansk person. Vad innebär det här för mig?
FATCA inverkar inte på något sätt på största delen av kunderna som inte är amerikanska personer, och dessa behöver inte göra någonting.

Det kan ändå hända att Nordea kontaktar dig för att försäkra sig om din status som icke-amerikansk person enligt FATCA om det finns anledning att tro att du eventuellt kunde vara en amerikansk person enligt FATCA.
Om du har ett gemensamt konto tillsammans med en amerikansk person tillämpas FATCA-kraven på kontot.
 

Jag är en amerikansk person och har ett stort innehav av ett företags aktier. Vad innebär det här för mig?
 

Eftersom du äger en stor del av aktierna i ett företag är du sannolikt en verklig förmånstagare i företaget eller en person med bestämmanderätt i företaget.

Nordea kan vara förpliktad att sända uppgifter om dig till skattemyndigheten. Detta beror dock på hurdan verksamhet ditt företag utövar. Om affärsverksamheten är ”passiv” måste Nordea rapportera uppgifter om företagets verkliga förmånstagare och personer med bestämmanderätt i företaget. Affärsverksamheten anses vara passiv t.ex. då över 50 procent av företagets intäkter består av räntor eller utdelning.

Hur inverkar detta på företag och organisationer?
 

Berörs endast amerikanska företag?
Nej, eftersom FATCA-kraven sträcker sig längre än bara till amerikanska företag.

Nordea kontaktar flera företagskunder runt om i världen för att fastställa deras FATCA-status och kunna klassificera alla kunder. Detta görs endera med hjälp av Nordeas egna eller den amerikanska skattemyndighetens blanketter, beroende på vilka uppgifter som behövs.

Hurdana dokument ska jag skicka?

Nordea kontaktar vid behov kunden och berättar vilka uppgifter som behövs och vilka blanketter som ska fyllas i.

Skickar Nordea alla blanketter som behövs till mig?
 

När vi kontaktar kunden skickar vi med alla blanketter som behövs eller länkar till webbsidorna där blanketterna kan laddas ned.

Vad gör Nordea om jag inte skickar de uppgifter som krävs enligt FATCA?

Om kunden inte skickar uppgifterna till banken på begäran behandlas han eller hon enligt FATCA som en person vars uppgifter måste rapporteras till USA. Nordea skickar samma uppgifter om dessa kunder till de lokala skattemyndigheterna som om de kunder som skickat de begärda dokumenten till Nordea och anses vara amerikanska personer.

Om kunden inte skickat banken de uppgifter som behövs måste banken i vissa fall innehålla skatt på betalningar från amerikanska konton till kundens konto.

Frågor och svar om - CRS

FrågaSvar
Vad är CRS?

CRS (Common Reporting Standard) är en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Den innebär att bankerna måste identifiera finansiella konton som innehas av kunder med skattehemvist utomlands. Syftet med CRS är att förhindra internationell skatteflykt.

CRS trädde i kraft den 1 januari 2016. CRS innebär att alla banker måste:

 • fastställa alla nya privat- och företagskunders skatterättsliga hemvist (även kunder som inte har utländsk skattehemvist)
 • kontrollera sina befintliga privat- och företagskunders skatterättsliga hemvist för att fastställa vilka kunder som har skattehemvist utomlands (detta ska vara klart den 31 december 2017)
 • fastställa vilka företagskunder som har skattehemvist utomlands, inklusive verkliga huvudmän/personer med bestämmande inflytande över företaget
 • lämna uppgifter om alla kunder med utländsk skattehemvist till den egna skattemyndigheten.

CRS bygger på FATCA, men skiljer sig i vissa viktiga hänseenden från FATCA. Den största skillnaden är att CRS omfattar flera länder och kunder än FATCA som bara omfattar USA och kontohavare som är skattskyldiga i USA.

Alla EU-länder har undertecknat avtal om automatiskt utbyte av finansiella upplysningar (DAC 2-direktivet) och deltar därmed i CRS.

Vilka berörs av de nationella CRS-lagarna?

CRS berör privatpersoner och företag/enheter som har sin skatterättsliga hemvist utomlands och konton som omfattas av CRS.

Vad betyder skatterättslig hemvist/skattehemvist?

Skatterättslig hemvist eller skattehemvist innebär att en person betraktas som skatteskyldig i ett land i enlighet med landets lagstiftning.

Företag/enheter

Företag har ofta sin skatterättsliga hemvist i ett land där det enligt landets lagstiftning betalar eller borde betala skatt eftersom företaget har sitt säte eller sin ledning där, eller eftersom företaget är registrerat där eller liknande kriterier.

Dotterbolag/filialer:

Dotterbolag och filialer har vanligtvis samma skatterättsliga hemvist som sitt moderbolag. Exempel: ett svenskt dotterbolag till ett danskt företag har vanligen bara skattehemvist i Danmark.

När har ett företag skattehemvist i ett annat land?

Det är lagen i det andra landet som avgör om ett företag anses ha skattehemvist där. Det som avgör är vilken koppling företaget har till landet, men det är inte samma kopplingar som gäller i alla länder.

Privatpersoner

Det vanligaste är att privatpersoner har sin skattehemvist i det land där de bor. Särskilda omständigheter (utlandsstudier, utlandsjobb eller långa resor) kan dock innebära att en privatperson betraktas som skatterättsligt bosatt i ett annat land, eller i fler än ett land samtidigt.

När har en privatperson sin skattehemvist i ett annat land?

Det vanligaste är att skattehemvisten är samma land där personen har sin permanentbostad. Men varje land har olika regler för skattehemvist.

Mer information om vilka regler som gäller för skattehemvist i ett visst land finns på OECD:s webbplats: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/#d.en.347760.

Om en kund undrar över sin skatterättsliga hemvist ska kunden vända sig till en skatterådgivare eller kontakta skattemyndigheten.

Hur berörs finansbranschen av CRS? ?

Banker och andra finansinstitut såsom kapitalförvaltare, fondförvaltare, investmentbolag och livförsäkringsbolag måste identifiera alla sina kunder enligt CRS. Bankerna och de övriga finansinstituten måste också lämna upplysningar om sina kunder och deras finansiella tillgångar till skattemyndigheterna.

Skattemyndigheterna skickar i sin tur upplysningarna till skattemyndigheter i de andra CRS-länderna.

Hur arbetar Nordea med CRS?

CRS och FATCA ingår i våra rutiner för kundkännedom. Nordea kommer att ställa nya frågor till kunderna, till exempel när de öppnar ett nytt konto, när de placerar i finansiella tillgångar eller när belopp betalas in till eller betalas ut från livförsäkringsavtal.

Med hjälp av svaren vi får kan Nordea identifiera vilka kunder som vi ska lämna uppgifter om till skattemyndigheterna.

Om en kund har sin skattehemvist i utlandet, vad måste kunden göra?

Kunden måste svara på de frågor som vi och andra finansinstitut ställer. Om kunden är skattskyldig i ett eller flera länder utomlands kan vi be kunden att fylla i en intygsblankett. På den här blanketten får kunden uppge var hen är skattskyldig och sina skatteregistreringsnummer.

Vad är ett skatteregistreringsnummer?

Skatteregistreringsnummer (TIN – taxpayer identification number) är unika kombinationer av bokstäver eller siffror som länder tilldelar fysiska och juridiska personer för att kunna identifiera dem som skattesubjekt.

Om en kund säger att hen saknar skatteregistreringsnummer, vad ska kunden göra då?

Vissa länder har inga skatteregistreringsnummer. Om kunden har sin skattehemvist i ett sådant land måste hen uppge det. De flesta länder har dock skatteregistreringsnummer och om kunden har sin skattehemvist i ett sådant land måste hen uppge sitt nummer.

Observera dock att en kund i vissa situationer kanske saknar skatteregistreringsnummer och då måste kunden ansöka om ett sådant enligt det berörda landets lagstiftning

Mer information om hur skatteregistreringsnumren ser ut i olika länder finns på: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/#d.en.347759.

När börjar Nordea samla in dessa uppgifter?

Nordea började samla in CRS-uppgifter i januari 2016 och vi lämnar våra första CRS-rapporter 2017.

Vad är det för skillnad mellan Dodd-Frank, FATCA och CRS?

Dodd-Frank

I Dodd-Frank-lagen är det viktiga att USA är bosättningsland eller hemvistland. Kraven skiljer sig från FATCA (där även amerikanskt medborgarskap spelar in).

FATCA (Yhdysvaltain verotukseen liittyvä raportointi)

Om en kund har sin skatterättsliga hemvist i USA, det vill säga om kunden har amerikanskt medborgarskap eller uppehållstillstånd (green card), så omfattas kunden av FATCA. Då ska kunden fylla i en intygsblankett och uppge sitt skatteregistreringsnummer, med mera. Mer information om FATCA finns på nordea.com. FATCA berör både fysiska och juridiska personer.

CRS

CRS berör kunder som har sin skatterättsliga hemvist i utlandet. CRS berör både fysiska och juridiska personer.

Vilka kunduppgifter ska Nordea rapportera enligt CRS?

För varje år, med början 2016, ska Nordea rapportera följande uppgifter:

 • saldo eller värde på inlåningskonton, depåkonton, försäkringskonton och fondkonton
 • uppgifter om ränteintäkter, utdelningar och annan avkastning
 • bruttovinster och bruttobelopp (till exempel vid försäljning av aktier, fondandelar och andra värdepapper) och [inlösenbetalningar].
 • För så kallade passiva icke-finansiella enheter ska vi också lämna uppgifter om verkliga huvudmän eller personer med bestämmande inflytande om dessa har skattehemvist utomlands.

Finns det några konton eller produkter som inte måste rapporteras enligt CRS?

Följande konton är undantagna från rapporteringsplikt:

 • pensionsförsäkringar och pensionssparande som uppfyller vissa kriterier
 • konton som innehas av dödsbon
 • spärrade konton
 • konton som innehas av börsnoterade företag eller en enhet med koppling till ett börsnoterat företag.

Om en kund inte har deklarerat i det land där kunden har sin skattehemvist, vad kan kunden göra?

Om kunden är skyldig att lämna in en självdeklaration bör hen göra det så snart som möjligt

Personer som frivilligt lämnar in en så kallad självrättelse kan ofta undvika påföljderna som som de riskerar om skattemyndigheten upptäcker att felaktiga uppgifter har lämnats.

Avräkning av skatt för att undvika dubbelbeskattning kan i vissa fall tillåtas för inkomster som beskattats i ett annat land. Det beror på om det finns ett dubbelbeskattningsavtal mellan de aktuella länderna.

Vi rekommenderar att kunden kontaktar en skatterådgivare om kunden behöver hjälp med att lämna in en självrättelse, eller om kunden har frågor om självrättelser. Vi rekommenderar ofta någon av de stora revisorsfirmorna (PwC, EY, Deloitte, KPMG) eftersom de har kontor i alla länder och kan hantera sådana här frågor.

Vad är en aktiv icke-finansiell enhet?

Ett företag (som inte är ett finansinstitut) betraktas som aktivt om

1) över 50 procent av företagets intäkter kommer från försäljning av varor och tjänster, och

2) över 50 procent av företagets tillgångar genererar eller innehas i syfte att generera sådana intäkter

Som aktiva företag räknas bland annat:

 • Företag vars intäkter till mer än 50 procent kommer från försäljning av varor eller tjänster.
 • Börsnoterade företag eller dotterbolag/filialer till börsnoterade företag
 • Myndigheter, internationella organisationer samt företag som är helägda av myndigheter och internationella organisationer
 • Stiftelser, välgörenhetsorganisationer, trossamfund och andra organisationer som är undantagna från skattskyldighet enligt 7 kap. 3-17 §§ inkomstskattelagen.

Vad är en passiv icke-finansiell enhet?

Ett företag (som inte är ett finansinstitut) betraktas som passivt om

1) över 50 procent av dess intäkter är passiva eller

2) över 50 procent av dess tillgångar genererar passiva intäkter.

Som passiv intäkt räknas utdelning och ränta samt hyra och royalty om företaget inte har några anställda. Vidare räknas också livränta (ofta från en livförsäkring), kapitalvinst från försäljning av finansiella tillgångar och vissa belopp som erhålls enligt ett försäkringsavtal med kontantvärde.

Vad är ett finansinstitut

Som finansinstitut räknas företag som tar emot insättningar (kreditinstitut och liknande), förvaringsinstitut (företag som erbjuder depåkonton och liknande), investeringsföretag (ofta fondföretag) och försäkringsbolag som erbjuder sparprodukter såsom kapitalförsäkringar.

Vad är verklig huvudman/person med bestämmande inflytande?

Med verklig huvudman/person med bestämmande inflytande avses en fysisk person som utövar kontroll över ett företag eller en enhet. Med kontroll menas att personen direkt eller indirekt äger över 25 procent av företagets ekonomiska tillgångar.