Information om Nordea Bank Finland Abp

Nordea Bank Finland Abp är Nordeakoncernens dotterbank i Finland. Nordea förenklar koncernens legala struktur, och avsikten är att fusionera dotterbankerna till det svenska moderbolaget. Målet är att minska komplexiteten i banken och skapa förutsättningar för att banken genuint ska kunna fungera som en enhetlig, nordisk bank.

Nordea är en nordisk bank som har mycket lokal verksamhet runt om i Finland.

Förändringen av den legala strukturen påverkar inte kunderna eller bankens verksamhet i Finland. Läs mer om förändringen: Förenkling av den legala strukturen

Nordea Bank Finland Abp Regionindelning i Finland Styrelsemedlemmar Insiderregister Förvaltnings- och styrningssystem Nordea Bank Finland Abp
Nordea Bank Finland Abp
Adress: Hamnbanegatan 5, 00020 NORDEA, Helsingfors

FO-nummer: 1680235-8

Telefon (växel) +358 9 1651
Fax +358 9 163 20002

Finansministeriet har beviljat banken koncession nr 1/414/2001. Nordea Bank Finland Abp:s affärsverksamhet står under tillsyn av Europeiska centralbanken (ECB), European Central Bank, FINOR, JST Coordinator / Director General DG/MS I, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Tyskland, (Tfn) +49 69 1344 0, (Fax) +49 69 1344 6000. Nationell tillsynsmyndighet (NCA) är Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 HELSINGFORS, (Tfn) +358 9 183 51, (Fax) +358 9 183 5328.

Banken är affärsbanksmedlem i Finansbranschens Centralförbund rf, Östersjögatan 11-13, 00180 HELSINGFORS, (Tfn) +358 20 7934 200, (Fax) +358 20 7934 202.

Regionindelning i Finland

Nordea Retail Banking Finlands regionindelning

Topi Manner
Nordea Retail Banking Finlands verksamhet leds av Topi Manner. Tillsammans med honom arbetar fyra affärschefer. Riikka Laine-Tolonen och Jussi Mekkonen ansvarar för privatkundsregionerna, Sampsa Laine för företagsregionerna som betjänar små och medelstora företag och Pekka Nuuttila för företagsbankerna som betjänar Retail Bankings största företagskunder.

Riikka Laine-Tolonen
Insjöfinland: Mikko Pakarinen
Sydvästra Finland: Miikka Salminen
Österbotten: Kristian Ranta
Norra Finland: Pekka Koskela
Satakunta-Tavastland: Elina Lampinen-Kinnari
Savolax-Karelen: Riitta Patja

Jussi Mekkonen
Helsingforsregionen: Janne Karjalainen
Sydöstra Finland: Antti Hyvärinen
Helsingfors centrum: Minna Parhiala
Ringarna: Jorma Pirinen
Kranskommunerna i huvudstadsregionen: Antti Valtanen
Nordea Kundtjänst: Sari Tempakka

Sampsa Laine
Helsingfors: Jussi Pajala
Nyland: Annamarja Paloheimo
Sydöstra Finland: Henry Udd
Mellersta och Östra Finland: Jussi Rieppo
Sydvästra Finland: Jan Söderholm
Österbotten: Timo Kallionmäki
Norra Finland: Sami Heikkilä
Satakunta-Tavastland: Jarmo Törhönen

Pekka Nuuttila (företagsbanker)
Helsingfors företagsbank: Markku Fränti
Sydöstra Finlands företagsbank: Timo Rantanen
Mellersta och Östra Finlands företagsbank: Mika Hasu
Österbottens företagsbank: Thomas Lempiälä
Norra Finlands företagsbank: Jarmo Rankinen
Satakunta-Tavastlands företagsbank: Ari Lamberg
Nylands företagsbank: Iiro Korander
Egentliga Finlands företagsbank: Marko Lehtosalo

Private Banking Finland: Jukka Perttula
Styrelsemedlemmar

Nordea Bank Finland Abp:s styrelsemedlemmar och resumés-uppgifterÖppnas i nytt fönster 

Nordea Bank Finland Abp:s verkställande direktör är Topi Manner (resumé-uppgifter)
Ställföreträdare för verkställande direktören är Jukka Perttula.

Insiderregister

Nordea Bank Finland Abp:s och Nordea Fondbolag Finland Ab:s offentliga insiderregister

I syfte att upprätthålla värdepappersmarknadens trovärdighet och förhindra missbruk av marknaderna är uppgifterna om insiders värdepappersinnehav offentliga. Nordea har, i egenskap av tillhandahållare av placeringstjänsten och fondbolag, en lagstadgad skyldighet att registrera sina anmälningsskyldiga.

Nordea Bank Finland Abp:s och Nordea Fondbolag Finland Ab:s officiella insiderregister hålls till påseende i Euroclear Finland Ab. Fondandelar som förvaltas av Nordea Fondbolag Finland Ab är till påseende i Nordea Fondbolag Finland Ab.

Euroclear Finland AbÖppnas i nytt fönster

Nordea Fondbolag Finland Ab (besöksadress: Centralgatan 3, Helsingfors). Vid önskan om utdrag från registret gällande fondandelar, vänligen kontakta före besöket: (09) 165 48253.

Förvaltnings- och styrningssystem

Förvaltnings- och styrningssystem samt ersättningar

Förvaltnings- och styrningssystem

Nordea Bank Finland Abp (NBF) följer kraven i 7 kap. 1 § i kreditinstitutslagen om förvaltnings- och styrningssystem.

NBF:s styrelse godkänner riskstrategin och övriga strategiska mål samt ser till att efterlevnaden av målen och strategin övervakas på ett tillförlitligt sätt.

NBF:s risktagning och riskhanteringssystem följer kraven i 9 kap. i kreditinstitutslagen.

Styrelsens sammansättning och arbete

NBF följer i 7 kap. 2 § i kreditinstitutslagen uppställda krav på styrelsens sammansättning och arbete.

Styrelsens sammansättning och resuméer

Styrelsen har godkänt verksamhetsprinciper för banken som främjar mångfalden i styrelsens sammansättning. Tillräcklig mångfald ska beaktas beträffande utbildning, kompetens och professionell erfarenhet både vad gäller enskilda styrelseledamöter och hela styrelsen. Dessutom ska kön, ålder och geografisk härkomst beaktas i styrelsen som helhet. Tillräcklig mångfald säkerställer att olika åsikter och erfarenheter kommer fram. Styrelsen har godkänt som mål att könen är jämlikt representerade i styrelsen och utarbetat en policy för att nå detta mål.

Bankens kommittéer

NBF:s styrelse har följande kommittéer som består av styrelsemedlemmar: nomineringskommitté, ersättningskommitté, riskkommitté och revisionskommitté. Till kommittéerna hör de uppgifter som i kreditinstitutslagen fastställts för respektive kommitté.

Kommittéernas sammansättning
 
Nomineringskommittén
Heikki Ilkka (ordförande) 
Tom Johannessen
Ersättningskommittén
Heikki Ilkka (ordförande)
Erik Ekman
Riskkommittén
Carl-Johan Granvik (ordförande)
Erik Ekman
Revisionskommittén
Carl-Johan Granvik (ordförande)
Heikki Ilkka

Ledningens tillförlitlighet och kompetens samt tidsdisposition

NBF följer i 7 kap. 4 § i kreditinstitutslagen uppställda krav på ledningens tillförlitlighet och kompetens och i 7 kap. 5 § uppställda krav på tidsdisposition.

NBF:s verkställande direktör har grundat en ledningsgrupp som biträder och stöder denne i ledandet av NBF:s dagliga verksamhet. Till ledningsgruppen hör NBF:s verkställande direktör, ekonomichef (CFO), riskhanteringschef (CRO), chefen för storföretag i Finland och chefen för kapitalförvaltning i Finland.

Ersättningar

NBF:s styrelse har en ersättningskommitté som har till uppgift att biträda NBF:s styrelse i beslut om förvaltning och styrning av ersättningssystemen.

En redogörelse över hur reglerna i 8 kap. i kreditinstitutslagen till övriga delar tillämpas finns härÖppnas i nytt fönster.

Oberoende riskkontrollfunktion

NBF har en oberoende riskkontrollfunktion vars chef är CRO Sari Lindqvist.