Information om Nordea Bank Finland Abp

Nordea Bank Finland Abp är Nordeakoncernens dotterbank i Finland. Nordea förenklar koncernens legala struktur, och avsikten är att fusionera dotterbankerna till det svenska moderbolaget. Målet är att minska komplexiteten i banken och skapa förutsättningar för att banken genuint ska kunna fungera som en enhetlig, nordisk bank.

Nordea är en nordisk bank som har mycket lokal verksamhet runt om i Finland.

Förändringen av den legala strukturen påverkar inte kunderna eller bankens verksamhet i Finland. Läs mer om förändringen: Förenkling av den legala strukturen

Nordea Bank Finland Abp Regionindelning i Finland Styrelsemedlemmar Insiderregister Förvaltnings- och styrningssystem Nordea Bank Finland Abp
Nordea Bank Finland Abp
Adress: Hamnbanegatan 5, 00020 NORDEA, Helsingfors

FO-nummer: 1680235-8

Telefon (växel) +358 9 1651
Fax +358 9 163 20002

Finansministeriet har beviljat banken koncession nr 1/414/2001. Nordea Bank Finland Abp:s affärsverksamhet står under tillsyn av Europeiska centralbanken (ECB), European Central Bank, FINOR, JST Coordinator / Director General DG/MS I, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Tyskland, (Tfn) +49 69 1344 0, (Fax) +49 69 1344 6000. Nationell tillsynsmyndighet (NCA) är Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 HELSINGFORS, (Tfn) +358 9 183 51, (Fax) +358 9 183 5328.

Banken är affärsbanksmedlem i Finansbranschens Centralförbund rf, Östersjögatan 11-13, 00180 HELSINGFORS, (Tfn) +358 20 7934 200, (Fax) +358 20 7934 202.

Regionindelning i Finland

Nordeas regionindelning i Finland

Jussi Mekkonen leder Nordeas affärsverksamhet för privatkunder i Finland. Tillsammans med honom arbetar affärschef Riikka Laine-Tolonen. De ansvarar för privatkundsregionerna vid Personal Banking.

Affärsområdet Commercial & Business Banking betjänar Nordeas företagskunder. Sampsa Laine leder företagsregionerna vid Business Banking som betjänar små och medelstora företag. Pekka Nuuttila ansvarar för företagsbankerna vid Commercial Banking som betjänar små och medelstora företagskunder.

(Affärsområdet Wholesale Banking betjänar Nordeas största företags- och organisationskunder.)

Regioner

Jussi Mekkonen, affärschef, Personal Banking

 • Helsingforsregionen: Janne Karjalainen
 • Sydöstra Finland: Antti Hyvärinen
 • Helsingfors centrum: Minna Parhiala
 • Ringarna: Jorma Pirinen
 • Huvudstadsregionen, kranskommunerna: Antti Valtanen
 • Nordea Kundtjänst och onlinekontoren: Sari Tempakka

Riikka Laine-Tolonen, affärschef, Personal Banking

 • Insjöfinland: Mikko Pakarinen
 • Sydvästra Finland: Miikka Salminen
 • Österbotten: Kristian Ranta
 • Norra Finland: Pekka Koskela
 • Satakunta-Tavastland: Elina Lampinen-Kinnari
 • Savolax-Karelen: Riitta Patja

Sampsa Laine, affärschef, Business Banking

 • Helsingfors: Jarmo Törhönen
 • Nyland: Annamarja Paloheimo
 • Sydöstra Finland: Henry Udd
 • Mellersta och Östra Finland: Jussi Rieppo
 • Sydvästra Finland: Jan Söderholm
 • Österbotten: Timo Kalliomäki
 • Norra Finland: Sami Heikkilä
 • Satakunta-Tavastland: Mika Nieminen

Pekka Nuuttila, affärschef, Commercial Banking

 • Helsingfors Företagsbank: Markku Fränti
 • Företagsbanken i Sydöstra Finland: Timo Rantanen
 • Företagsbanken i Mellersta och Östra Finland: Mika Hasu
 • Företagsbanken i Österbotten: Thomas Lempiälä
 • Företagsbanken i Norra Finland: Jarmo Rankinen
 • Företagsbanken i Satakunta-Tavastland: Ari Lamberg
 • Företagsbanken i Nyland: Iiro Korander
 • Företagsbanken i Egentliga Finland: Marko Lehtosalo

Jukka Perttula: Private Banking Finland

Styrelsemedlemmar

Nordea Bank Finland Abp:s styrelsemedlemmar och resumés-uppgifterÖppnas i nytt fönster 

Nordea Bank Finland Abp:s verkställande direktör är Topi Manner (resumé-uppgifter)
Ställföreträdare för verkställande direktören är Jukka Perttula.

Insiderregister

Nordea Bank Finland Abp:s och Nordea Funds Ab:s offentliga insiderregister

I syfte att upprätthålla värdepappersmarknadens trovärdighet och förhindra missbruk av marknaderna är uppgifterna om insiders värdepappersinnehav offentliga. Nordea har, i egenskap av tillhandahållare av placeringstjänsten och fondbolag, en lagstadgad skyldighet att registrera sina anmälningsskyldiga.

Nordea Bank Finland Abp:s och Nordea Funds Ab:s officiella insiderregister hålls till påseende i Euroclear Finland Ab. Fondandelar som förvaltas av Nordea Funds Ab är till påseende i Nordea Funds Ab.

Euroclear Finland AbÖppnas i nytt fönster

Nordea Funds Ab (besöksadress: Aleksis Kivis gata 7, 00500 Helsingfors). Vid önskan om utdrag från registret gällande fondandelar, vänligen kontakta före besöket: (09) 5300 7737.

Förvaltnings- och styrningssystem

Förvaltnings- och styrningssystem samt ersättningar

Förvaltnings- och styrningssystem

Nordea Bank Finland Abp (NBF) följer kraven i 7 kap. 1 § i kreditinstitutslagen om förvaltnings- och styrningssystem.

NBF:s styrelse godkänner riskstrategin och övriga strategiska mål samt ser till att efterlevnaden av målen och strategin övervakas på ett tillförlitligt sätt.

NBF:s risktagning och riskhanteringssystem följer kraven i 9 kap. i kreditinstitutslagen.

Styrelsens sammansättning och arbete

NBF följer i 7 kap. 2 § i kreditinstitutslagen uppställda krav på styrelsens sammansättning och arbete.

Styrelsens sammansättning och resuméer

Styrelsen har godkänt verksamhetsprinciper för banken som främjar mångfalden i styrelsens sammansättning. Tillräcklig mångfald ska beaktas beträffande utbildning, kompetens och professionell erfarenhet både vad gäller enskilda styrelseledamöter och hela styrelsen. Dessutom ska kön, ålder och geografisk härkomst beaktas i styrelsen som helhet. Tillräcklig mångfald säkerställer att olika åsikter och erfarenheter kommer fram. Styrelsen har godkänt som mål att könen är jämlikt representerade i styrelsen och utarbetat en policy för att nå detta mål.

Bankens kommittéer

NBF:s styrelse har följande kommittéer som består av styrelsemedlemmar: nomineringskommitté, ersättningskommitté, riskkommitté och revisionskommitté. Till kommittéerna hör de uppgifter som i kreditinstitutslagen fastställts för respektive kommitté.

Kommittéernas sammansättning
 
Nomineringskommittén
Heikki Ilkka (ordförande) 
Tom Johannessen
Ersättningskommittén
Heikki Ilkka (ordförande)
Erik Ekman
Riskkommittén
Carl-Johan Granvik (ordförande)
Erik Ekman
Revisionskommittén
Carl-Johan Granvik (ordförande)
Heikki Ilkka

Ledningens tillförlitlighet och kompetens samt tidsdisposition

NBF följer i 7 kap. 4 § i kreditinstitutslagen uppställda krav på ledningens tillförlitlighet och kompetens och i 7 kap. 5 § uppställda krav på tidsdisposition.

NBF:s verkställande direktör har grundat en ledningsgrupp som biträder och stöder denne i ledandet av NBF:s dagliga verksamhet. Till ledningsgruppen hör NBF:s verkställande direktör, ekonomichef (CFO), riskhanteringschef (CRO), chefen för storföretag i Finland och chefen för kapitalförvaltning i Finland.

Ersättningar

NBF:s styrelse har en ersättningskommitté som har till uppgift att biträda NBF:s styrelse i beslut om förvaltning och styrning av ersättningssystemen.

En redogörelse över hur reglerna i 8 kap. i kreditinstitutslagen till övriga delar tillämpas finns härÖppnas i nytt fönster.

Oberoende riskkontrollfunktion

NBF har en oberoende riskkontrollfunktion vars chef är CRO Sari Lindqvist.