Räntebevis

Räntebevisen är alternativa placeringsinstrument för placering på företagslånemarknaden och i företagets kreditrisk. De ger regelbunden ränteavkastning med mindre risk än aktieplaceringar, men avkastningen är bättre än på insättningar.

Räntebevis Avkastning Risk Villkor och brochurer Så handlar du räntebevis Räntebevis

Bättre avkastning på ränteplaceringar

Finländarna har traditionellt placerat i aktier, och historiskt sett har de avkastat bra. Det finns dock många perioder i historien då aktieplacerare har förlorat en del av sin förmögenhet. De pengar som inte är placerade i aktier kan ligga på konton och i insättningar. Räntebevis erbjuder en bättre avkastning än på insättningar men med mindre fluktuationer än på aktier.

Högre avkastning innebär vanligtvis högre risk

Räntebevisets referensbolag påverkar risken som räntebeviset behäftas med. Ju högre avkastning räntebeviset erbjuder, desto större är risken som referensbolagen behäftas med. Räntebevis kan vara kopplade till väldiversifierade kreditriskindex eller enskilda företags kreditrisk. Räntebevisen saknar kapitalskydd. Hela kapitalet kan gå förlorat om alla referensbolag i beviset råkar ut för en kredithändelse. Räntebevisen är även behäftade med Nordeas emittentrisk.

Avkastning

Avkastning på räntebevis

Till placerare som investerar i räntebevis betalas regelbunden ränteavkastning. Storleken på avkastningen beror på en rörlig euriborränta och en fast tilläggsränta som betalas utöver euriborräntan. Storleken på tilläggsräntan beror på hur hög risk som förknippas med referensbolagen. Om referensräntan är 3 månaders euriborränta, betalas avkastningen fyra gånger om året.

 

Eftermarknadsgottgörelse

I fråga om räntebevisen är det bra att beakta att priserna på marknaden anges utan upplupen ränta. Den som köper räntebevis betalar utöver priset som noteras på marknaden även den eventuella ränta (eftermarknadsgottgörelse) som upplupit från föregående räntebestämningsdag. Placeraren får dock tillbaka den ränta som hen betalat i samband med följande räntebetalning. På motsvarande sätt får säljaren av räntebeviset utöver priset som noteras på marknaden även den eventuella upplupna räntan. De upplupna räntorna växer med tiden från den senaste räntebetalningsdagen. Av bilden nedan framgår de upplupna räntornas beteende med antagandet att priset och räntorna på räntebeviset förblir oförändrade.

Risk

Kredithändelser minskar det kapital som återbetalas

Räntebevisen har en på förhand fastställd förfallodag som vanligtvis infaller cirka fem år efter emissionsdagen. På förfallodagen återbetalas räntebevisets nominella kapital i sin helhet till placeraren förutsatt att kredithändelser inte inträffat i referensbolagen i räntebeviset. Eventuella kredithändelser minskar på det nominella kapital som återbetalas på förfallodagen och på kapitalet som räntan betalas på.

Om kredithändelser inte inträffar får placeraren alla de förhandsbestämda räntebetalningarna och det nominella kapitalet tillbaka på förfallodagen.

Villkor och brochurer
RäntebevisBrochureVillkor (In English)
Räntebevis Nordamerika High Yield 7/2021
B298
Brochure
(pdf, 518 KB)Öppnas i nytt fönster
Villkor 
(pdf, 860 KB)Öppnas i nytt fönster
Räntebevis Europa High Yield 7/2021
B299
Brochure
(pdf, 518 KB)Öppnas i nytt fönster
Villkor 
(pdf, 844 KB)Öppnas i nytt fönster
Räntebevis Nordamerika Investment Grade 7/2023 
B300
Brochure (pdf, 234 KB)Öppnas i nytt fönsterVillkor 
(pdf, 862 KB)Öppnas i nytt fönster
Räntebevis Europa Investment Grade 7/2023 
B301
Brochure (pdf, 384 KB)Öppnas i nytt fönsterVillkor (pdf, 728 KB)Öppnas i nytt fönster
Räntebevis Stockmann Oyj Abp 
B161
Brochure 
(pdf, 2 MB)Öppnas i nytt fönster
Villkor 
(pdf, 831 KB)Öppnas i nytt fönster
Räntebevis Aker ASA 
B162
Brochure
(pdf, 2 MB)Öppnas i nytt fönster
Villkor 
(pdf, 832 KB)Öppnas i nytt fönster
Räntebevis Selecta Group B.V. 
B163
Brochure 
(pdf, 2 MB)Öppnas i nytt fönster
Villkor 
(pdf, 832 KB)Öppnas i nytt fönster
Räntebevis ArcelorMittal 
B164
Brochure 
(pdf, 2 MB)Öppnas i nytt fönster
Villkor (pdf, 830 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Bank AB (publ) and Nordea Bank Finland Plc: Structured Note Programme (18.12.2015) in English and in Swedish  (pdf, 7 MB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Bank AB (publ) and Nordea Bank Finland Plc: Structured Note Programme (19.12.2014) in English and in Swedish (pdf, 6 MB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Bank AB (publ) and Nordea Bank Finland Plc: Structured Note Programme (20.12.2013) in English and in Swedish (pdf, 8 MB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Bank Ab (publ) resultatrapporterÖppnas i nytt fönster 

Indexlånens risker (pdf, 31 KB)Öppnas i nytt fönster (på finska)

Strukturoituihin joukkovelkakirjalainoihin liittyvät ilmoitukset sekä lainaehtojen lopulliset tiedotÖppnas i nytt fönster

Så handlar du räntebevis

Så här köper du Räntebevis i Nordeas nätbank

Alternativ 1:

  • I fältet Värdepapper ska du skriva in lånenumret (t.ex. A920) eller produktens ISIN-kod som du hittar i marknadsföringsmaterialet för produkten i fråga.
  • Klicka på Sök.

Alternativ 2:

  • Välj produktypen Nordeas masslån med nominellt skyddat kapital.
  • Välj kategorin Kredit.
  • Klicka på Sök.
  • Välj i listan det Räntebevis som du sökte. 


Priset på räntebevisen noteras som procent av det nominella kapitalet, och det kan över- eller understiga 100 procent. Man kan endast handla räntebevis med multiplar på 1 000 euro.

Nordeas Räntebevis är börsnoterade, vilket innebär att man kan handla dem också på börsen på samma sätt som aktier. Köp- och säljkurser noteras dagligen för räntebevisen. Räntebevisen noteras på listan OMX HEL Structured Products Retail på Helsingforsbörsen och de kan handlas i poster där det nominella kapitalet är 1 000 euro. Du kan köpa Räntebevis på börsen exempelvis via Nordnet.